ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18791 6 8 1 นาย บรรพต แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18803 6 8 2 นาย อภิสิทธิ์ เฝ้าสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18818 6 8 3 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18841 6 8 4 นาย ธีระวัฒน์ ศรีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18872 6 8 5 นางสาว พรทิพย์ษา มุดด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18919 6 8 6 นางสาว พรนภา กระสันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18927 6 8 7 นางสาว สุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18984 6 8 8 นาย ธวิพันธ์ เพ็ญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18988 6 8 9 นาย นพฤทธิ์ เผด็จพาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19013 6 8 10 นางสาว ธิดารัตน์ โพยนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19043 6 8 11 นาย ภาณุพงษ์ พรานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19065 6 8 12 นางสาว ปนัดดา หาญกล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19071 6 8 13 นางสาว สุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19082 6 8 14 นาย ธีระพงษ์ สิงไทสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19104 6 8 15 นางสาว กาญจนา ไกลค้างพลู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19109 6 8 16 นางสาว ธันย์ชนก หมายใยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19113 6 8 17 นางสาว ปภาวี ขาวนวล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19119 6 8 18 นางสาว มาริษา คุณขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19123 6 8 19 นาย กัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19140 6 8 20 นาย ศิขรินทร์ พยัคจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19174 6 8 21 นาย ชวลิต บรรจงปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19211 6 8 22 นางสาว ลัดดาวัลย์ โตนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19255 6 8 23 นางสาว วริศรา เผื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19261 6 8 24 นางสาว สาวิตรี บุญทวี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19342 6 8 25 นางสาว อรอนงค์ เยียนเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21361 6 8 26 นาย ณัฐวุฒิ สมุทวรานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21398 6 8 27 นาย ธีรวัต ยิ่งนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21399 6 8 28 นางสาว ณัฎฐณิชา วิริยะเผ่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21401 6 8 29 นางสาว นิภาพร ดอกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21403 6 8 30 นางสาว ศิริมล นึกชอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน