ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18751 6 6 1 นางสาว พุทธิดา คุณขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18810 6 6 2 นางสาว ณัฐชิตา ตันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18877 6 6 3 นางสาว วริศรา เพ็ชรจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18900 6 6 4 นาย สุภชาติ ศรีจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18924 6 6 5 นางสาว ศศิรดา กาวะโล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18938 6 6 6 นาย ธนาวุฒิ ชะโลมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18947 6 6 7 นาย ศรัณยู กลีบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18949 6 6 8 นาย สุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18950 6 6 9 นาย อลงกรณ์ รักชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19006 6 6 10 นางสาว จีรนันท์ สมนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19009 6 6 11 นางสาว ณัฐนิชา แก้วสมนึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19016 6 6 12 นางสาว พิมลัดดา ภู่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19026 6 6 13 นางสาว อลิษา ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19028 6 6 14 นาย กิตติคุณ บุญหมั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19048 6 6 15 นาย อรรณพ โพธิ์มีศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19061 6 6 16 นางสาว นภัสวรรณ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19095 6 6 17 นาย สุรศักดิ์ พูนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19107 6 6 18 นางสาว ชนิสรา พงษ์พินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19124 6 6 19 นาย ฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19128 6 6 20 นาย ตรีเพชร แก้วเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19154 6 6 21 นางสาว ธัญรดา แซ่หลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19157 6 6 22 นางสาว พรฟ้า ถัดพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19160 6 6 23 นางสาว มาธาวรรณ อินชูรันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19161 6 6 24 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19166 6 6 25 นางสาว อทิติญา ช่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19173 6 6 26 นาย จีระศักดิ์ สงึมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19208 6 6 27 นางสาว ภาวิดา ศรีอุดม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19219 6 6 28 นาย เกรียงศักดิ์ ชิดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19239 6 6 29 นาย สิทธิโชค โพธิ์สวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19246 6 6 30 นางสาว ปรารถนา ทองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21386 6 6 31 นาย ธนภัทร กรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21387 6 6 32 นาย นัทวัส ชอบใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21388 6 6 33 นาย บูรพา ขากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21390 6 6 34 นางสาว เจนจิรา กระออมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21392 6 6 35 นางสาว มินตรา ช่วยพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21393 6 6 36 นางสาว สุชาดา มงคลพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22110 6 6 37 นาย ณัฐพงศ์ ชนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน