ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18170 6 5 1 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18735 6 5 2 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18763 6 5 3 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18792 6 5 4 นาย ปริญญา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18798 6 5 5 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18827 6 5 6 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18830 6 5 7 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18863 6 5 8 นางสาว ตะวันฉาย นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18866 6 5 10 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18887 6 5 11 นาย ณภัทร ก้านบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18893 6 5 12 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18917 6 5 13 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18922 6 5 14 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18943 6 5 15 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18965 6 5 16 นางสาว นรัญญา ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18996 6 5 17 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19004 6 5 18 นางสาว จิดาภา เกลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19012 6 5 19 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19014 6 5 20 นางสาว นภัสร แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19015 6 5 21 นางสาว ปริยากร นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19066 6 5 22 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19074 6 5 23 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19075 6 5 24 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19079 6 5 25 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19094 6 5 26 นาย สุรธรรม นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19136 6 5 27 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19147 6 5 28 นางสาว กรกนก ประนิสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19148 6 5 29 นางสาว กัญญาณัฐ นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19150 6 5 30 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19240 6 5 31 นางสาว กรษา ขอพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19251 6 5 32 นางสาว มัณฑนา คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 19252 6 5 33 นางสาว ลักษณา สุขเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21380 6 5 34 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21381 6 5 35 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21382 6 5 36 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21383 6 5 37 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21384 6 5 38 นางสาว รจนา บึงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน