ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18739 6 11 1 นางสาว เเพรวอรุณ อรุณบุญมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18820 6 11 2 นางสาว ปราณีต หะขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18855 6 11 3 นางสาว โชติกา โชคทวีรัฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18857 6 11 4 นางสาว กรวิกา มีมานะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18858 6 11 5 นางสาว กัญญารัตน์ นายกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18859 6 11 6 นางสาว กัณยารัตน์ หมายขีดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18862 6 11 7 นางสาว ณภัทร รัตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18868 6 11 8 นางสาว บุญสิตา เชยปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18878 6 11 9 นางสาว ศลิษา โพธิ์ณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18928 6 11 10 นางสาว เสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18952 6 11 11 นางสาว เกษมณี จำเริญศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18953 6 11 12 นางสาว เพชรรุจี เคียงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18956 6 11 13 นางสาว ฐิติวรดา ไขโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18967 6 11 14 นางสาว น้ำทิพย์ ศิลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18968 6 11 15 นางสาว ภัทรภรณ์ ปู่นุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19053 6 11 16 นางสาว จรรยาพร พรมเกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19062 6 11 17 นางสาว นภา วิวัฒนาการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19063 6 11 18 นางสาว นันทิตา หลงเหลือชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19073 6 11 19 นางสาว อภิสรา พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19199 6 11 20 นางสาว อฐิติยา คงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19207 6 11 21 นางสาว ภัชรีพร จงอ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19217 6 11 22 นางสาว สิริกานต์ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19247 6 11 23 นางสาว ปัญญารัตน์ จรโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19257 6 11 24 นางสาว วีรยา พืชทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21412 6 11 25 นางสาว ธิดารัตน์ อ๊อตโพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน