ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18787 6 10 1 นาย ณัฐศักดิ์ นามวิสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18836 6 10 2 นาย จารุเดช หาญสงคราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18842 6 10 3 นาย นิธิกร ช่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18843 6 10 4 นาย บูรพา แซ่ลิ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18881 6 10 5 นาย กชพล มุ่งอ้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18882 6 10 6 นาย กรณ์ดนัย ไพดีพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18885 6 10 7 นาย จตุรพัฒน์ พลาหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18888 6 10 8 นาย ณัฐพล รอดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18889 6 10 9 นาย ณัฐวัฒน์ ขอพลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18890 6 10 10 นาย ดรัณภพ กองทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18895 6 10 11 นาย ปฏิภาณ ภิญโญภาสวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19076 6 10 12 นาย กฤติคุณ สุวรรณอาจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19127 6 10 13 นาย เดชดนัย มนต์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19133 6 10 14 นาย พลฤทธิ์ ชำนาญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19138 6 10 15 นาย วีรภัทร หาสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19139 6 10 16 นาย ศักนรินทร์ สะบาศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19141 6 10 17 นาย ศุภกิตติ์ โลสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19143 6 10 18 นาย สรศักดิ์ เนมขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19144 6 10 19 นาย สุรวุฒิ ทะสุนทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19183 6 10 21 นาย ภัทรพล ขอจุลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19186 6 10 22 นาย ภาสกร เกิดจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19222 6 10 23 นาย จิรายุส จ๊อกถึง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19226 6 10 24 นาย ณัฏฐพล ฉิมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19227 6 10 25 นาย ณัฐพร นัดสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19231 6 10 26 นาย นครินทร์ เล็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19232 6 10 27 นาย ปฏิวัติ เทพเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19236 6 10 28 นาย มนตรี ไทยสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21408 6 10 29 นาย เนวิน แซ่พ่าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21409 6 10 30 นาย ภูวดล อินสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21410 6 10 31 นาย ศกุนตลา ช่างเรือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21411 6 10 32 นาย อาทิดย์ วงวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน