ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19438 5 9 1 นางสาว ชาคริยา ไกลค้างพลู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19439 5 9 2 นางสาว ดุสิตา บัวเทพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19506 5 9 3 นาย ชินดนัย ชาฎา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19517 5 9 4 นาย ภูมรินทร์ สุรกิจบวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19526 5 9 5 นางสาว กมลทิพย์ พันศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19528 5 9 6 นางสาว จิดาพา แซ่แต้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19531 5 9 7 นางสาว ณัฐจารี จันทร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19539 5 9 8 นางสาว ภาวินี เสือวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19542 5 9 9 นางสาว สุนทราภรณ์ กอสุระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19587 5 9 10 นางสาว สุชัญญา ระแวกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19666 5 9 11 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์เขียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19781 5 9 12 นาย ปฐมพงษ์ นันทลักษณ์โมฬี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19788 5 9 13 นาย วรานนท์ เกลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19804 5 9 14 นางสาว ปรียาภรณ์ สระภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19832 5 9 15 นาย วิศรุต บัวมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22071 5 9 16 นางสาว สิรินยา สารขันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน