ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19361 5 5 1 นางสาว เนตรสุภา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19364 5 5 2 นางสาว ปริยาณิษา เกียรติธำรงวสุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19366 5 5 3 นางสาว เปมิกา มงคลพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19376 5 5 4 นางสาว สุภาวิตา ตระการไทย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19383 5 5 5 นาย ณัฐภัทร แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19442 5 5 6 นางสาว ปวีณา บุญพินิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19451 5 5 7 นางสาว วรัญญา ขอหวนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19454 5 5 8 นางสาว สุภาวดี ภาวะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19501 5 5 9 นางสาว อาจาริยา ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19577 5 5 10 นางสาว นฤกานต์ กั้นในกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19593 5 5 11 นาย กิตติศักดิ์ จันทรังศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19603 5 5 12 นาย นิธิกร มุ่งเขื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19615 5 5 13 นางสาว กฤติยา งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19625 5 5 14 นางสาว ปิยฉัตร นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19645 5 5 15 นาย ธีระภัทร จัดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19654 5 5 16 นาย ศักดิ์ศรณ์ มุ่งฟังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19671 5 5 17 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19684 5 5 18 นาย กิตติศักดิ์ นาคหนองหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19691 5 5 19 นาย นครินทร์ มุ่งภู่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19707 5 5 20 นางสาว ชลธิชา จงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19717 5 5 21 นางสาว ประภัสสร ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19751 5 5 22 นางสาว กนกวรรณ ทาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19774 5 5 23 นาย ณัฐการุณ มณีสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19850 5 5 24 นางสาว พิยดา เพียรการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19878 5 5 25 นาย วิวัฒน์ สะเทียนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19883 5 5 26 นางสาว กนกพร นิลจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19902 5 5 27 นางสาว อุไรรัตน์ ขานกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20703 5 5 28 นางสาว ปริญาพัชร์ ประดิษฐ์ทองคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21436 5 5 29 นาย ณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22033 5 5 30 นางสาว ณัฐชา ฤกษ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22035 5 5 31 นางสาว ธนัญญา กระจ่างโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22037 5 5 32 นางสาว มณีรัตน์ นราศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22038 5 5 33 นางสาว มาริสา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22039 5 5 34 นางสาว รัตนากร เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22040 5 5 35 นางสาว วาสนา ใยโพธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22781 5 5 36 นางสาว สุภาวิดา แขวงแข่งขัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน