ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19354 5 3 1 นางสาว จันทกานต์ หวังเติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19355 5 3 2 นางสาว จีระพรรณ์ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19359 5 3 3 นางสาว แทนขวัญ นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19378 5 3 4 นางสาว อณัณตชา เขยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19389 5 3 5 นาย พิชญุตม์ แก้วสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19390 5 3 6 นาย วายุ งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19398 5 3 7 นางสาว ณัฐภัทร กะไหล่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19399 5 3 8 นางสาว ตรีกมล ประกอบดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19400 5 3 9 นางสาว ธิชา ขมโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19465 5 3 10 นาย บุญฤทธิ์ มันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19491 5 3 11 นางสาว ปนัดดา ไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19492 5 3 12 นางสาว ปิยพร ชะโลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19565 5 3 13 นาย รวิภาส สมสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19567 5 3 14 นาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19623 5 3 15 นางสาว นีดา เพชรราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19702 5 3 16 นาย สุรเดช บัวแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19703 5 3 17 นาย อภิชัย จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19720 5 3 18 นางสาว มลฤดี สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19725 5 3 19 นางสาว อริสา นิวัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19731 5 3 20 นาย ดนุสรณ์ ชาวไร่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19745 5 3 22 นาย ศราวุฒิ ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19762 5 3 23 นางสาว ปิยธิดา พุทธจักร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19786 5 3 24 นาย ภูตะวัน สาแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19813 5 3 25 นางสาว สศิตา นันสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19824 5 3 26 นาย ทีฆายุ ชุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19846 5 3 27 นางสาว ปารีย์ นุชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19855 5 3 28 นางสาว สิรินทรา หวังรัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19876 5 3 29 นาย ภัทรพงศ์ กิ่งสักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19884 5 3 30 นางสาว กนกวรรณ เติบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19970 5 3 31 นางสาว ศิริกานต์ หนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20677 5 3 32 นางสาว วิภาวินี เม้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21438 5 3 33 นางสาว ปนัสยา กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22011 5 3 34 นาย วิวิทย์ ศรีอภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22014 5 3 35 นางสาว สุภาวดี เพาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22015 5 3 36 นางสาว อรัชญา เกรียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน