ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18393 5 10 1 นาย นันทวัฒน์ โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19436 5 10 2 นางสาว กสิณา นาคสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19447 5 10 3 นางสาว รภีพรรณ ฉิพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19461 5 10 4 นาย ชยธร หวังครอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19482 5 10 5 นางสาว เกตน์นิภา ด่านวิไลกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19489 5 10 6 นางสาว ธีมาพร ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19504 5 10 7 นาย ฉัตรมงคล ชวนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19579 5 10 8 นางสาว เบญจมาศ อุเทนสุด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19591 5 10 9 นางสาว ไอนภา พังคะบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19604 5 10 10 นาย ปรีชา ขวัญสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19608 5 10 11 นาย ยศวริศ คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19611 5 10 12 นาย สิทธิเดช ร่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19622 5 10 13 นางสาว กานต์สินี แก้วเพ็ชรมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19644 5 10 14 นาย แทนไทย บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19677 5 10 15 นางสาว สิริวิมล คบด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19680 5 10 16 นางสาว อินทิรา น้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19688 5 10 17 นาย ณัฐวัฒน์ นิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19706 5 10 18 นางสาว ชณิกานต์ รัตนภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19710 5 10 19 นางสาว ชุติกาญจน์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19730 5 10 20 นาย จักรกฤษณ์ แสนมะฮุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19733 5 10 21 นาย ธนบดินทร์ ธุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19734 5 10 22 นาย ธนาธรณ์ ปลายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19741 5 10 23 นาย พิริยะ รุ่งเนียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19748 5 10 24 นาย อภิรักษ์ สุขสบาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19761 5 10 25 นางสาว ปัญญาพร ระไวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19766 5 10 26 นางสาว ภัทรณริกา เหล็กกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19783 5 10 27 นาย พงษ์อนันต์ มีดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19792 5 10 28 นาย ศุภโชค แก้วละเอียด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19847 5 10 29 นางสาว ปาวิตา ท่ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19889 5 10 30 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20679 5 10 31 นางสาว จิราลักษณ์ พร้าวหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22072 5 10 32 นาย บัญญพนต์ กุดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22073 5 10 33 นาย ศักดิ์นรินทร์ สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22075 5 10 34 นางสาว อรวรรณ จงคลาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน