ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19349 5 1 1 นาย วรินธร จิตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 19351 5 1 2 นาย อัฏฐะวี บัวยะฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 19357 5 1 3 นางสาว ชลธาร พนมเขตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19367 5 1 4 นางสาว แพรวา ยาดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19379 5 1 5 นางสาว อัฏฐะฐิตา บัวยะฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19382 5 1 6 นาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19395 5 1 7 นางสาว จิดาภา จันทร์สว่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19396 5 1 8 นางสาว ณัฏฐธิดา ซอนจำปา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19397 5 1 9 นางสาว ณัฐณิชา เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 19402 5 1 10 นางสาว ปานไพลิน หว้าร่มไทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19404 5 1 11 นางสาว พรสุรีย์ ตับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19409 5 1 12 นางสาว สุจิตรา ศรีสัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 19412 5 1 13 นางสาว อารยา หมอสำฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19705 5 1 14 นางสาว จิรนันท์ โกนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19713 5 1 15 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19810 5 1 16 นางสาว วริศรา เปรี่ยมพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19893 5 1 17 นางสาว พิมพ์ชนก ประสมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19900 5 1 18 นางสาว อัญชลี ป้องศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22002 5 1 19 นาย โชคประสิทธิ์ กุลนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22003 5 1 20 นาย ธีณพัฒน์ สาทกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน