ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20156 4 9 1 นางสาว ชุติมา แสงมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20170 4 9 2 นางสาว เยาวลักษณ์ จอมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20253 4 9 3 นางสาว ปารวี แก้วดวงตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20261 4 9 4 นางสาว สรวรรณ กึนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20274 4 9 5 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20287 4 9 6 นาย อัครวินท์ แพทย์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20307 4 9 7 นางสาว สุภาวดี เสมาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20392 4 9 8 นางสาว วันธิดา แจ้งคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20396 4 9 9 นางสาว สุภาวดี เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20439 4 9 10 นางสาว วีรภัทรา ทาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20473 4 9 11 นางสาว ธนัชชา วุฒิพงษ์เดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20481 4 9 12 นางสาว ภวิกา เฉยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20499 4 9 13 เด็กชาย ปฐมชัย ศรีทองสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20553 4 9 14 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20557 4 9 15 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20642 4 9 16 นาย วัลวาริ์ งัดเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22731 4 9 17 นาย กัณฑพล ชำนาญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22732 4 9 18 นาย ณัฐพล กองสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22733 4 9 19 นางสาว กัญญาณัฐ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน