ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19570 4 8 1 นาย อิสระพงษ์ นาคหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20078 4 8 2 นางสาว นารียา เปลี่นขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20081 4 8 3 เด็กหญิง ภาวินี ทั้งพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20160 4 8 4 นางสาว ณาตาชา อโณทัยไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20471 4 8 5 เด็กหญิง ณัฐวรา มุ่งย่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20480 4 8 6 นางสาว แพรพาน ปานหมื่นไวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20506 4 8 7 นาย ภวัต มาลาล้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20519 4 8 8 นางสาว เจนจิรา จั่นรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20520 4 8 9 นางสาว ชิดชนก นาคนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20533 4 8 10 นางสาว ศุภานิช ขออ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20534 4 8 11 นางสาว สุวีรยา ปาระสูตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20298 4 8 12 นางสาว พัชรี คลื้นพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20564 4 8 13 นางสาว ชลดา พยับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20578 4 8 14 นางสาว สุธิมา อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20087 4 8 15 นางสาว ศิริภัสสร รอดสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20350 4 8 16 นางสาว ศุภสุตา กิ่งไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20082 4 8 17 นางสาว มัณฑนา วินิชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20671 4 8 18 นางสาว เยาวเรศ จงสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22729 4 8 19 นางสาว จิรนัฐ สินเปีย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22730 4 8 20 นางสาว ปวีณา ขวาทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน