ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20070 4 2 1 นางสาว จิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20076 4 2 2 นางสาว ธัญชนก โลพันดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20085 4 2 3 เด็กหญิง วิชญา คบทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20095 4 2 4 นาย ชัยวัฒน์ ระไวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20099 4 2 5 นาย วิศว สีวะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20100 4 2 6 นาย ศักดิ์จาพร ฟุ้งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20103 4 2 7 เด็กหญิง เกวลิน เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20104 4 2 8 นางสาว จันทกานต์ เจิมจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20107 4 2 9 นางสาว ชมพูนุท สาธิมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20115 4 2 10 นางสาว ปาริชา สุระสิริสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20164 4 2 11 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์คง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20225 4 2 12 นาย ธนากร จงเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20248 4 2 13 เด็กหญิง นริศรา สำลีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20249 4 2 14 เด็กหญิง นิฏฐิตา ตรวจงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20332 4 2 15 นาย อดิเทพ เดิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20341 4 2 16 นางสาว ธาริษา บุตรสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20434 4 2 17 นางสาว มนธิตา สำลีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20494 4 2 18 นาย เก้าฮิน แซ่เติ๋น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20562 4 2 19 นางสาว จิรัชญา นิลด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20592 4 2 20 นาย นพฤทธิ์ บุญเสรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20615 4 2 21 นางสาว ปัทมพร ดอกดาวเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20617 4 2 22 นางสาว ภัทราวดี ลักภูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20623 4 2 23 นางสาว อาภาพร ภูอาจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20670 4 2 24 นางสาว ศิริลักษณ์ อุตสาห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22114 4 2 25 นางสาว จิดาภา สุภาพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22687 4 2 26 นาย นันทพงศ์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22688 4 2 27 เด็กชาย นิรันดร์ ขอยื้อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22689 4 2 28 นาย สถาพร มุ่งอิงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22690 4 2 29 นาย สหรัฐ พลเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22691 4 2 30 นางสาว จามรี ค่ำจุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22692 4 2 31 นางสาว ชนกวนันท์ หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22693 4 2 32 นางสาว ชาลิสา ชัยนะสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22694 4 2 33 นางสาว ปฏิมากรณ์ จันทมาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22695 4 2 34 นางสาว ปรียาดา สมภพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22696 4 2 35 นางสาว ลดาพรรณ เขียนจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22697 4 2 36 นางสาว สาริณี สังข์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22698 4 2 37 เด็กหญิง ไหมฟ้า เคหะลูน ยังไม่ได้ลงทะเบียน