ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20137 4 13 1 นาย ธีรภัทร์ จันทร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20144 4 13 2 นาย วีรวัฒน์ บุษบา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20147 4 13 3 นาย อชิรวัตช์ มะลิมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20158 4 13 4 นางสาว ฑิฆัมพร สิงห์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20201 4 13 5 เด็กหญิง จิราวรรณ ใจยุติธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20203 4 13 6 นางสาว ฐิติมา เปลี่ยนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20204 4 13 7 เด็กหญิง ดารุณี ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20226 4 13 8 นาย ธนากร มณีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20245 4 13 9 เด็กหญิง กัลยา ใกล้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20280 4 13 10 นาย เมธี อาบุญงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20311 4 13 11 เด็กชาย กฤษณะ แอบบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20324 4 13 12 นาย ปิยะวัฒน์ โสดาวิชิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20367 4 13 13 นาย ธีรพงศ์ เสนาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20368 4 13 14 นาย นิธิพัฒน์ มุ่งตุ้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20371 4 13 15 นาย ภาคิน อู่ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20377 4 13 16 นาย อภิรักษ์ เต้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20414 4 13 17 นาย ระพีพัฒน์ กลมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20416 4 13 18 เด็กชาย วีระยุทธ์ พ่อค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20422 4 13 19 นาย อนุสรณ์ ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20441 4 13 20 นางสาว สาลินีย์ เสนาจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20446 4 13 21 นาย กิตติศักดิ์ ศรีบริบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20450 4 13 22 นาย จักรินทร์ ร่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20454 4 13 23 นาย ประวุทธ ไฉนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20486 4 13 24 เด็กหญิง ศรสวรรค์ เขตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20492 4 13 25 เด็กชาย กันต์กวี กระทุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20495 4 13 26 นาย จิระพงษ์ ตรีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20536 4 13 27 นาย กริชชนะ หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20539 4 13 28 นาย ชัยญพัทธ์ ดีใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20542 4 13 29 นาย ไชยวัฒน์ เวียนวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20543 4 13 30 นาย ธณรัฐ มงคลวัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20565 4 13 31 นางสาว ช่อผกา พูนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20582 4 13 32 เด็กชาย เกียรติกุล กรีดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20595 4 13 33 เด็กชาย พันธวัช ช่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20601 4 13 34 นาย สุวภัทร ภาอั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20632 4 13 35 นาย ธนพันธ์ เซียนพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20641 4 13 36 นาย วทัญญู โชคค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20652 4 13 37 นางสาว จิลราภัทร ต้นรังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20698 4 13 38 นางสาว กัลติมา ตมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22763 4 13 39 นาย ศิริมงคล ทองแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 22764 4 13 40 เด็กหญิง สุกัญญา อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน