ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20069 4 11 1 นางสาว กัลย์สุดา รายพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20150 4 11 2 นาย อนาวิล ชำนาญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20157 4 11 3 นางสาว ฐิติวัลคุ์ ศรีสังชุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20241 4 11 4 นาย สรยุทธ รั้งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20335 4 11 5 เด็กหญิง จิรวรรณ สอนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20343 4 11 6 นางสาว พัชรา ค้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20376 4 11 7 นาย อนันตา นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20385 4 11 8 นางสาว ปิยธิดา แว่นจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20386 4 11 9 นางสาว พรณภา หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20407 4 11 10 นาย เดชมงคล บุญมายะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20409 4 11 11 นาย ธีรภัทร์ เสียงใส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20463 4 11 13 นาย ศศิพงศ์ ลี้ไพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20467 4 11 14 นาย อัครวินท์ ศิริม่วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20490 4 11 15 นางสาว อติมา หมอยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20497 4 11 16 นาย ธนวัฒน์ เหมวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20508 4 11 17 นาย อภินันท์ กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20551 4 11 18 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20583 4 11 19 นาย จิณณวัตร เสือแสนโต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20596 4 11 20 นาย พีรพัฒน์ แสนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20606 4 11 21 นางสาว จริยาภรณ์ โพธิ์คำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20611 4 11 22 นางสาว ธีริศรา พิมเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20621 4 11 23 นางสาว สุนิตา ลันทม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20628 4 11 24 นาย ไชยพศ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20631 4 11 25 นาย เทวาฤทธิ์ เมฆาพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20640 4 11 26 นาย ภูวนาท โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20648 4 11 27 นางสาว กชกร หมายเงา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20663 4 11 28 นางสาว พิมพ์วลี จงกล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21413 4 11 29 นาย กิตติกร ขอพรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22749 4 11 30 นาย นิรันดร์ ทัศน์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22750 4 11 31 นาย พงษ์สิทธิ์ ครองโนนกอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22751 4 11 32 นางสาว กนกพร ดอกรักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22752 4 11 33 นางสาว กัญญาณัฐ แสงพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22753 4 11 34 นางสาว เจนจิรา สำอาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22754 4 11 35 เด็กหญิง ชมพูนุช ขอหวลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22755 4 11 36 เด็กหญิง ปทุมพร ประสงค์ดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22756 4 11 37 นางสาว วาสนา เจริญด่าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22757 4 11 38 นางสาว วิจิตรา เฝ้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22758 4 11 39 เด็กหญิง สุกัญญา สินปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22773 4 11 40 นาย ธนภัทร ทองน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20194 4 11 41 นาย สมส่วน ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน