ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19432 4 10 1 เด็กชาย อรรถพร ชนะภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20075 4 10 2 นางสาว ธนาภรณ์ เมืองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20142 4 10 3 นาย พลเชษฐ์ ชัยศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20155 4 10 4 นางสาว ชลธิชา แจ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20163 4 10 5 นางสาว น้องหญิง แควกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20169 4 10 7 นางสาว มลฑกานต์ ลายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20171 4 10 8 นางสาว วิรัลยุพา คนหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20174 4 10 9 นางสาว สุพิชชา เพียกุนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20279 4 10 10 นาย ภูมิพัฒน์ จะมอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20302 4 10 11 นางสาว ลลดา สุขเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20336 4 10 12 นางสาว จิรัฐติกานต์ หมายตามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20352 4 10 13 นางสาว อฐิติยา ปมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20359 4 10 14 นาย กิตติพงศ์ จงรั้งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20366 4 10 15 นาย ธนดล เพ็ญโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20393 4 10 16 นางสาว สุดารัตน์ สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20421 4 10 17 นาย อธิพัตธิ์ มุ่งกั้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20423 4 10 18 นาย อภิวัฒน์ กิ่มกระมล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20528 4 10 19 เด็กหญิง รุ่งนภา รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20555 4 10 20 เด็กชาย สุวิจักขณ์​ ภาค​ีฑูต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20556 4 10 21 นาย อนันตกุล ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20590 4 10 22 นาย ธนกร ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20607 4 10 23 นางสาว ฐิติมา โสดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20633 4 10 24 นาย ธนวัฒน์ ก้ามสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20651 4 10 25 นางสาว กุมภาญา แนวทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20668 4 10 26 นางสาว ศิรดา กรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22734 4 10 27 นาย ธนาดณ ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22735 4 10 28 นาย พงศ์ศิริ โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22737 4 10 29 นางสาว นิยดา พานสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22738 4 10 30 เด็กหญิง เบญจพร จงคลาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22739 4 10 31 เด็กหญิง เบญจวรรณ จงคลาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22740 4 10 32 นางสาว ปลายฟ้า กกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22741 4 10 33 นางสาว พรรัตน์ เคียงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22742 4 10 34 นางสาว พีรดา วุฒิ​พงษ์​ปรีชา​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22743 4 10 35 นางสาว ภัทราพร แก้วกัณหา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22744 4 10 36 นางสาว มารตี นัคราภิบาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22745 4 10 37 นางสาว วรรณา สูงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22746 4 10 38 นางสาว วิภา จ่ายก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22747 4 10 39 เด็กหญิง อทิตยา พงษ์ด้วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22748 4 10 40 นางสาว อธิติยาพร จงจัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน