ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20995 3 8 1 นาย กฤตย์ ปั้งจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20996 3 8 2 เด็กชาย คงกระพัน สุวรรณัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20997 3 8 3 เด็กชาย จิมมี่ วิงฟิลด์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20998 3 8 4 เด็กชาย ชนกชนม์ ผลโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20999 3 8 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ พงษ์ศิริรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21001 3 8 6 เด็กชาย ธนกร จันทรมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21002 3 8 7 เด็กชาย ธนกฤต ทัพวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21003 3 8 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ เทียมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21004 3 8 9 เด็กชาย ธีรภัทร ยังบริบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21005 3 8 10 เด็กชาย บัณฑิต พูนแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21006 3 8 11 เด็กชาย พิสิษฐ์ เกินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21007 3 8 12 เด็กชาย ภัชรพล ชะลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21008 3 8 13 เด็กชาย ภานุพงศ์ ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21009 3 8 14 นาย วรวิช เอื้อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21011 3 8 15 เด็กชาย ศุภณัฐ กาบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21012 3 8 16 เด็กชาย สิทธิชัย เมืองนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21013 3 8 17 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ลามคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21014 3 8 18 เด็กชาย หัสดิน ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21015 3 8 19 เด็กชาย อัษฏาวุธ เติมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21016 3 8 20 เด็กหญิง กนกพร อาจกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21017 3 8 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วีระรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21018 3 8 22 เด็กหญิง จันจิรา แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21019 3 8 23 เด็กหญิง จันทกานติ์ จันทร์เนตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21020 3 8 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21021 3 8 25 เด็กหญิง ชนิตา บุตรโคตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21022 3 8 26 เด็กหญิง ชลณิชา บุญช่วย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21023 3 8 27 เด็กหญิง ณัฐศิฏา มุ่งเกี้ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21024 3 8 28 เด็กหญิง นุศรา จะแส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21025 3 8 29 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เสือวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21026 3 8 30 เด็กหญิง พิมชนก กอสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21027 3 8 31 เด็กหญิง แพรพรรณ คุ้มยง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21028 3 8 32 เด็กหญิง ภัทรพร ศาสตร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21029 3 8 33 เด็กหญิง มัลธิกา ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21030 3 8 34 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ตรีภพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21031 3 8 35 เด็กหญิง ศลิสา เซ็นทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21032 3 8 36 เด็กหญิง ศิริพร แนวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21033 3 8 37 เด็กหญิง ศิริยาพร รอดสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21034 3 8 38 เด็กหญิง สิรีธร พวงจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21035 3 8 39 เด็กหญิง สุธาสินี อินละคร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 21036 3 8 40 เด็กหญิง สุภาวดี ลำขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 21037 3 8 41 เด็กหญิง อมรพรรณ ชอนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 21038 3 8 42 นางสาว อาทิตร์ติยา ทวีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน