ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20951 3 7 1 เด็กชาย ชนะพงศ์พันธ์ ชิดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20952 3 7 2 นาย ชวลิต ยันตระประกรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20954 3 7 3 เด็กชาย ธนทรรศน์ อยู่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20955 3 7 4 เด็กชาย ธัญธร เจียกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20956 3 7 5 เด็กชาย ธีร์จุฑา อินทร์แผลง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20957 3 7 6 เด็กชาย ธีรเดช ฤทธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20958 3 7 7 เด็กชาย พรศักดิ์ ฤทธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20959 3 7 8 เด็กชาย พรหมเมศวร์ แดงโสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20960 3 7 9 เด็กชาย วรเมธ กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20962 3 7 10 เด็กชาย วีรภัทร ตรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20963 3 7 11 เด็กชาย ศิรวิทย์ หลอดทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20964 3 7 12 เด็กชาย เศรษฐ์โสฬส สิริจามร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20965 3 7 13 เด็กชาย สันติ มงคะสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20966 3 7 14 นาย สันติภาพ สวัสดิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20967 3 7 15 เด็กชาย สุธิพร เนมขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20968 3 7 16 เด็กชาย อนุภัทร แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20969 3 7 17 เด็กชาย อภิเดช กุ่มประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20970 3 7 18 เด็กชาย อมรเทพ เชียวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20971 3 7 19 เด็กชาย อานุภาพ กิ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20972 3 7 20 เด็กชาย เอกพล กรวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20973 3 7 21 เด็กหญิง กฤตติกา สิงคาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20974 3 7 22 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ประจวบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20975 3 7 23 เด็กหญิง เกตน์กนก ด่านวิไลกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20976 3 7 24 เด็กหญิง จิราภรณ์ สิงห์ครุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20977 3 7 25 เด็กหญิง ชนันภรณ์ หวังสระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20978 3 7 26 เด็กหญิง ชุติมา เนียดพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20979 3 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิชา ตุ้มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20980 3 7 28 เด็กหญิง นฤมล วงษ์ชมภู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20981 3 7 29 เด็กหญิง พัชญานันท์ หมายนัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20982 3 7 30 เด็กหญิง พิมพ์ชนก หวังครอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20983 3 7 31 เด็กหญิง พิมพ์วิไล กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20984 3 7 32 เด็กหญิง แพรวัลณ์ ขำนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20985 3 7 33 เด็กหญิง ระพีพรรณ ทรงสมบัติชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20986 3 7 34 เด็กหญิง รินรัตน์ดา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20987 3 7 35 นางสาว รุ่งนภา ภูพังเทียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20988 3 7 36 เด็กหญิง ลลิตา วังทัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20989 3 7 37 เด็กหญิง วรัญญา ชะนะมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20990 3 7 38 เด็กหญิง วันวิสา วิลัยล้วน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20991 3 7 39 เด็กหญิง วิภาวี มุ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20992 3 7 40 เด็กหญิง ศรุดา น้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20993 3 7 41 เด็กหญิง อรปรียา ชำนาญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 22096 3 7 42 เด็กหญิง ชลธาร อยู่จันทนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน