ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20907 3 6 1 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ แดนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20908 3 6 2 เด็กชาย ชนาธิป สมสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20909 3 6 3 เด็กชาย ณัฐกร ชัยภิรมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20910 3 6 4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ผิวทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20911 3 6 5 เด็กชาย ตนุภัทร งามล้วน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20912 3 6 6 เด็กชาย ทรงเกียรติ กุลประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20913 3 6 7 เด็กชาย ธัญเทพ โบงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20914 3 6 8 เด็กชาย ปภังกร เพชรสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20915 3 6 9 เด็กชาย พิทวัส พุฒิธาดาสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20916 3 6 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ร่วมรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20918 3 6 11 เด็กชาย รพีภัทร ก้านพลูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20919 3 6 12 เด็กชาย รมย์นริน ประมูลทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20920 3 6 13 เด็กชาย รัชภูมิ สงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20921 3 6 14 เด็กชาย วันชนะ น้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20922 3 6 15 เด็กชาย ศิตานนท์ ศรีโยธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20923 3 6 16 เด็กชาย สมโภชน์ รักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20924 3 6 17 นาย สาธิต ธงพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20925 3 6 18 เด็กชาย อดิเทพ ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20927 3 6 19 เด็กชาย อิทธิศักดิ์ ถมจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20928 3 6 20 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ไสโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20929 3 6 21 เด็กหญิง กัลย์สุดา นกสามเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20930 3 6 22 เด็กหญิง ขวัญตา นอกตาจั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20931 3 6 23 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ หมายเชยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20932 3 6 24 เด็กหญิง ชญานันท์ ภักดีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20933 3 6 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไกรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20934 3 6 26 เด็กหญิง ฐิติภร วรทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20935 3 6 27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ดอกพิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20937 3 6 28 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธิยานันท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20938 3 6 29 เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20939 3 6 30 เด็กหญิง นภัทราพร กาญจนโกมล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20940 3 6 31 เด็กหญิง บุศยมาศ วรรณทวี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20941 3 6 32 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ รักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20942 3 6 33 เด็กหญิง พชรภรณ์ จันทร์งูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20943 3 6 34 เด็กหญิง พิมพ์พิศา แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20944 3 6 35 เด็กหญิง ภคพร เครื่องพาที ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20945 3 6 36 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20946 3 6 37 เด็กหญิง ยุวดี ศิริวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20947 3 6 38 เด็กหญิง วรรณเมษา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20948 3 6 39 เด็กหญิง วรัญญา อู่ทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20949 3 6 40 เด็กหญิง วริศรา ศุภธนสารสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20950 3 6 41 เด็กหญิง อินทิพร ภารดรเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 22095 3 6 42 เด็กหญิง ณัฐรดา พิภูภัคหิรัญฐากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน