ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20820 3 4 1 นาย ณัฐวุฒิ แสงมาลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20821 3 4 2 นาย จิรเดช ชัยสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20822 3 4 3 เด็กชาย ชนะภัย สลักคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20823 3 4 4 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ เอมสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20824 3 4 5 นาย ทักษดนัย เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20825 3 4 6 เด็กชาย ธนกร ขาวหอมกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20826 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายถมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20827 3 4 8 นาย นันธวัฒน์ เปียโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20828 3 4 9 เด็กชาย บัณฑิต แหวนโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20829 3 4 10 เด็กชาย พิชญทัศน์ ขวัญหมั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20830 3 4 11 เด็กชาย พีรภัทร กระทุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20831 3 4 12 เด็กชาย ภัทรดนัย หนุนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20832 3 4 13 เด็กชาย ภูธิป กาวะโล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20833 3 4 14 เด็กชาย ภูผา หวังกำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20834 3 4 15 เด็กชาย ภูริ ฤทธิ์ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20835 3 4 16 เด็กชาย ศราวุฒิ คูณสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20836 3 4 17 เด็กชาย ศราวุธ กงทัพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20837 3 4 18 เด็กชาย ศีรชัช มณีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20838 3 4 19 เด็กชาย สุรชัย คิดรอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20839 3 4 20 เด็กชาย อนุวัฒน์ ตอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20840 3 4 21 เด็กชาย อัครพล กุนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20841 3 4 22 เด็กหญิง กรรณิกา มุ่งปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20842 3 4 23 เด็กหญิง จิราภรณ์ ทับพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20843 3 4 24 เด็กหญิง จิราวรรณ ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20844 3 4 25 เด็กหญิง ณัชชา รวมกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20845 3 4 26 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เพ็ชรกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20846 3 4 27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วิไลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20847 3 4 28 เด็กหญิง ณัฐพร ชิดจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20848 3 4 29 เด็กหญิง ทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20849 3 4 30 เด็กหญิง นันทกานต์ มลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20850 3 4 31 เด็กหญิง นิภาพร มลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20851 3 4 32 เด็กหญิง ปัณณธร สุวิทยศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20852 3 4 33 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20853 3 4 34 เด็กหญิง ปิณฑิรา แสงดำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20854 3 4 35 เด็กหญิง พรรณชนก พานทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20855 3 4 36 เด็กหญิง ภคพร บุญทีฆ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 20856 3 4 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 20857 3 4 38 เด็กหญิง รินรดา เพียรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20858 3 4 39 เด็กหญิง วรรณศิริ ดีนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 20859 3 4 40 เด็กหญิง วรัญญา เผื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 20860 3 4 41 เด็กหญิง วาทินี เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 20861 3 4 42 เด็กหญิง วิชญาดา ไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 20862 3 4 43 เด็กหญิง สิริวิมล จีนนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 20863 3 4 44 เด็กหญิง อรยา นิลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน