ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20740 3 2 1 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20741 3 2 2 เด็กชาย ธีร์รัฐ พัชรสุธีพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20742 3 2 3 เด็กชาย ปฏิภาณ พิมพ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20743 3 2 4 เด็กชาย ภัทรวุฒิ สุวรรณศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20744 3 2 5 เด็กชาย ภูริทัต แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20745 3 2 6 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ลุนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20746 3 2 7 เด็กชาย ศักรินทร์ บุญปราการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20747 3 2 8 เด็กชาย ศุภมงคล ศุภศาสตร์วงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20748 3 2 9 เด็กชาย อนุวัฒน์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20750 3 2 10 เด็กหญิง กัญญาภัค สิมสาแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20751 3 2 11 เด็กหญิง จิตรวิไร มนแก้วพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20752 3 2 12 เด็กหญิง ชาลิสา นรดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20753 3 2 13 เด็กหญิง ณิชาพร เตรียมโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20754 3 2 14 เด็กหญิง ธันย์ชนก เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20755 3 2 15 เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20756 3 2 16 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20757 3 2 17 เด็กหญิง เบญญาภา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20758 3 2 18 เด็กหญิง ปิยนันท์ ประสานตรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20759 3 2 19 เด็กหญิง พรรษชล เชื้อประทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20760 3 2 20 เด็กหญิง พัชรินทร์ ปรีดาคม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20761 3 2 21 เด็กหญิง พิชญ์นรี สุวรรณาจารย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20762 3 2 22 เด็กหญิง ภคพร มะลิซ้อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20763 3 2 23 เด็กหญิง มณีรัตน์ คนซื่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20764 3 2 24 เด็กหญิง มนัสนันท์ หมายใยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20765 3 2 25 เด็กหญิง มริสรา กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20766 3 2 26 เด็กหญิง มัลสิกา ปูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20767 3 2 27 เด็กหญิง มิรัญตรี ขมโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20768 3 2 28 เด็กหญิง มุทิตา คำพวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20769 3 2 29 เด็กหญิง วงศ์ฤทัย พิมพ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20770 3 2 30 เด็กหญิง วิศรุตา สร้างการนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20771 3 2 31 เด็กหญิง สินีนาถ ลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20774 3 2 32 เด็กหญิง อรวรรณ ซุ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20775 3 2 33 เด็กหญิง อัญชลี แก้วสีขาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน