ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21260 3 14 1 เด็กชาย จักริน โกฏิค้างพลู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21261 3 14 2 เด็กชาย จินอุก จอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21262 3 14 3 เด็กชาย ชัยพร บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21263 3 14 4 เด็กชาย ชัยรัตน์ ศรีศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21264 3 14 5 เด็กชาย ณัฐพล พีจัตุรัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21265 3 14 6 เด็กชาย ณัฐภัทร ผาหัวดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21266 3 14 7 เด็กชาย ณัฐภูมิ กลิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21267 3 14 8 เด็กชาย ณัฐภูมิ ปุ่นนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21268 3 14 9 เด็กชาย ธนกฤต บุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21269 3 14 10 เด็กชาย ธนโชค มูลสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21270 3 14 11 เด็กชาย ปริญญา ดอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21271 3 14 12 เด็กชาย วีระศักดิ์ ช่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21272 3 14 13 เด็กชาย ศราวุฒิ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21273 3 14 14 เด็กชาย สิทธิชัย มะละ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21274 3 14 15 เด็กชาย สุทธิภัทร ห้อยพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21275 3 14 16 เด็กชาย สุรชัย นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21276 3 14 17 เด็กชาย สุรศักดิ์ บุตรโสลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21278 3 14 18 เด็กชาย อัฒทิกานต์ พลธานี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21279 3 14 19 เด็กหญิง กนกนิภา นามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21280 3 14 20 เด็กหญิง กฤตรีรา ปราณีต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21281 3 14 21 เด็กหญิง กุลจิรา โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21282 3 14 22 เด็กหญิง จรัสลักษณ์ เพียรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21284 3 14 23 เด็กหญิง ชลธิชา คูณงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21285 3 14 24 เด็กหญิง ณัฐพร ไร่ประชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21286 3 14 25 เด็กหญิง ณิชา สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21287 3 14 26 เด็กหญิง เดลวีน ชีซแมน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21288 3 14 27 เด็กหญิง ตะวันฉาย เข็มนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21289 3 14 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21290 3 14 29 เด็กหญิง ธนารีย์ ศิธรวัฒนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21291 3 14 30 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ เกยด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21292 3 14 31 เด็กหญิง เปรมปิยา บาตรโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21293 3 14 32 เด็กหญิง พรพิศ เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21294 3 14 33 เด็กหญิง พิมพ์รดา อุดมสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21295 3 14 34 เด็กหญิง ภูลิตา จันทำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21296 3 14 35 เด็กหญิง รวิวรรณ ภานุรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21297 3 14 36 เด็กหญิง วารุณี นาเพ็ชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21298 3 14 37 เด็กหญิง ศศิธร กำเนิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21299 3 14 38 เด็กหญิง สุนันทา เพชรมณีตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21300 3 14 39 เด็กหญิง สุนิตา เอกเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 21301 3 14 40 เด็กหญิง อมรรัตน์ ขอโน้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน