ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21214 3 13 1 เด็กชาย กฤษณพงษค์ พุฒกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21215 3 13 2 เด็กชาย จิราวัฒน์ โลสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21217 3 13 3 เด็กชาย ชยกร รังษีธนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21218 3 13 4 เด็กชาย ชัยสิทธิ์ วินทะไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21219 3 13 5 เด็กชาย ณพลเดช แจ่มแจ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21220 3 13 6 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ลิ่มมั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21221 3 13 7 เด็กชาย ณัฐพล เปล่งวิชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21222 3 13 8 เด็กชาย ธนกร เปรมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21224 3 13 9 เด็กชาย ธนากร เนียมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21225 3 13 10 เด็กชาย ธนาศักดิ์ ตากิ่มนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21226 3 13 11 เด็กชาย นครินทร์ หนุนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21227 3 13 12 เด็กชาย นวพล บืพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21228 3 13 13 เด็กชาย ปรเมศ จินดาภี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21229 3 13 14 เด็กชาย พิทวัส ยศสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21230 3 13 15 เด็กชาย ภูมิพงศ์ หวังชุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21231 3 13 16 เด็กชาย ศุภชัย ถิ่นโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21232 3 13 17 เด็กชาย สิรภัทร ศรีจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21233 3 13 18 เด็กชาย เอกราช ปิ่นสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21235 3 13 19 เด็กหญิง กัลยกร ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21236 3 13 20 เด็กหญิง กุลวิสาข์ อยู่เส็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21237 3 13 21 เด็กหญิง จันทมณี เคียงสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21238 3 13 22 เด็กหญิง เชลซี แก็สคอยน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21240 3 13 23 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เช่นพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21241 3 13 24 เด็กหญิง ญัฐญาดา มุ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21242 3 13 25 เด็กหญิง นรมน หงษ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21244 3 13 26 เด็กหญิง พรนภัส เพชรสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21245 3 13 27 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เต้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21246 3 13 28 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ พิมปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21247 3 13 29 เด็กหญิง ภูษิตา ตรีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21248 3 13 30 เด็กหญิง รัตนากร ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21249 3 13 31 เด็กหญิง ศรินญา ปลาธิเก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21251 3 13 32 เด็กหญิง ศิริมา ขอทองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21252 3 13 33 เด็กหญิง ศุภิสรา เจียกงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21253 3 13 34 เด็กหญิง สไบทอง นามวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21254 3 13 35 เด็กหญิง สร้อยทิพย์ ชั้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21255 3 13 36 เด็กหญิง สุวิมล มุ่งเขตร์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21256 3 13 37 เด็กหญิง อรปรียา กอพลูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21257 3 13 38 เด็กหญิง สิโรชินี สุดรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 22237 3 13 39 เด็กหญิง สุภัสสร แก้ววิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน