ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20373 3 10 1 นาย วิศวกร พงษ์แผนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21084 3 10 2 เด็กชาย กิตติพงษ์ หวังรุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21085 3 10 3 เด็กชาย กิตติศักดิ์ แววโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21086 3 10 4 เด็กชาย คุณวุฒิ สำราญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21087 3 10 5 เด็กชาย จักพงษ์ พลอยนุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21088 3 10 6 เด็กชาย จักรภัทร ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21089 3 10 7 เด็กชาย ธนัญชัย ใจงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21092 3 10 8 เด็กชาย นัฐนนท์ หยวกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21093 3 10 9 เด็กชาย นิรัตติ ชวนโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21094 3 10 10 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ใยสาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21095 3 10 11 นาย พงษ์ศิริ ท.ร่วมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21096 3 10 12 เด็กชาย พันธกานต์ ชัยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21097 3 10 13 เด็กชาย พีรพล มุ่งครอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21098 3 10 14 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ทรงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21099 3 10 15 เด็กชาย วรกันต์ สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21101 3 10 16 เด็กชาย สิทธิชัย กิจพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21102 3 10 17 เด็กชาย สิทธินนท์ สนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21103 3 10 18 เด็กชาย อิทธิกร กิ่งนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21104 3 10 19 เด็กหญิง กรรณิการ์ ราชเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21105 3 10 20 เด็กหญิง กรวลัย แควกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21106 3 10 21 เด็กหญิง จรรยพร มุ่งแถมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21107 3 10 22 นางสาว จุฑารัตน์ จิตต์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21108 3 10 23 เด็กหญิง เจนจิรา ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21109 3 10 24 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ คำสีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21111 3 10 25 เด็กหญิง ชนาภา การบรรจง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21112 3 10 26 เด็กหญิง ชลิตา รักพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21113 3 10 27 เด็กหญิง โชติกา กัญญาคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21114 3 10 28 เด็กหญิง โชติกาญ ชิดการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21115 3 10 29 เด็กหญิง ธิญาดา อินทร์ตา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21116 3 10 30 เด็กหญิง นิลาวรรณ เหลียวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21117 3 10 31 เด็กหญิง บุรัสกร ขาวนวล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21118 3 10 32 เด็กหญิง เบญญาภา ขุรีทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21119 3 10 33 เด็กหญิง ปณิษฏา ทิพย์รมณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21120 3 10 34 เด็กหญิง ปิยวรรณ แว่นจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21121 3 10 35 เด็กหญิง พัชริดา ตอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21122 3 10 36 เด็กหญิง เมธาวี วงศ์เชียงยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21123 3 10 37 เด็กหญิง สุกันยา ทรวงโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 21125 3 10 38 เด็กหญิง สุรคล ชะนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 21126 3 10 39 เด็กหญิง เสาวณีย์ เฉลียวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 22112 3 10 40 เด็กหญิง บุญฐิตา เกล้าโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน