ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20706 3 1 1 เด็กชาย ญาณวิทย์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20707 3 1 2 เด็กชาย ณภัทร ทัศคร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20709 3 1 3 เด็กชาย ปวริศ รื่นมีแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20711 3 1 4 เด็กชาย พิชญุตม์ ขอพลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20712 3 1 5 เด็กชาย ภิราวัฒน์ เกษตรเวทิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20713 3 1 6 เด็กชาย ศุภกร เขยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20714 3 1 7 เด็กชาย อนุรักษ์ ทูลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20715 3 1 8 เด็กชาย เอกรัตน์ โกวิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20716 3 1 9 เด็กหญิง กนกพร โนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20717 3 1 10 เด็กหญิง จิราภา ประวะระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20718 3 1 11 เด็กหญิง จิราวรรณ สะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20719 3 1 12 เด็กหญิง เจติกาญจน์ กาญจนบุญชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20720 3 1 13 นางสาว ชวาลา พิมพา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20721 3 1 14 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอี้ยนไธสงกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20722 3 1 15 เด็กหญิง ณัชชา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20723 3 1 16 เด็กหญิง ธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20724 3 1 17 เด็กหญิง ธันย์ชนก ด่านนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20725 3 1 18 เด็กหญิง บุญธิดา ค้ำชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20726 3 1 19 เด็กหญิง ปรารถนา แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20727 3 1 20 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20728 3 1 21 เด็กหญิง ปัณฑิตา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20729 3 1 22 เด็กหญิง ฟ้านำพร กลึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20730 3 1 23 เด็กหญิง ภัทรธิดา บรรดาศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20731 3 1 24 เด็กหญิง มธุรดา จำนองกาญจนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20732 3 1 25 เด็กหญิง เมญาวดี เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20733 3 1 26 เด็กหญิง ลลิตา นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20734 3 1 27 เด็กหญิง วรางคณา ประพฤติชอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20735 3 1 28 เด็กหญิง วริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20736 3 1 29 เด็กหญิง เวธกา พยัฆจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20737 3 1 30 เด็กหญิง ศิริมล เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20738 3 1 31 เด็กหญิง สิริวัลย์ เย็มสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20739 3 1 32 เด็กหญิง อรไพลิน กรงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน