ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21717 2 9 1 เด็กชาย ก้องกิดากร หมายครอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21718 2 9 2 เด็กชาย จักรพงศ์ ศรีษะเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21719 2 9 3 เด็กชาย ฉัตรติภูมิ ปมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21720 2 9 4 เด็กชาย ชัยมงคล ชวรัตน์บุญศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21721 2 9 5 เด็กชาย ชัยยุทธพงศ์ จันทร์กรูด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21722 2 9 6 เด็กชาย ณัฏฐากร กลิ่นด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21723 2 9 7 เด็กชาย ธนกฤต จุฑามะณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21724 2 9 8 เด็กชาย ธนภัทร เพ็ญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21725 2 9 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ อิ่มเจริญผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21726 2 9 10 เด็กชาย ธมกร มากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21727 2 9 11 เด็กชาย นิชฌาน มันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21728 2 9 12 เด็กชาย ภูริภัทร บุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21729 2 9 13 เด็กชาย ศักดา สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21730 2 9 14 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21731 2 9 15 เด็กชาย สุรภัสสร์ มลฑาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21732 2 9 16 เด็กชาย อธิภัทร หมายนามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21733 2 9 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21735 2 9 18 เด็กหญิง กนกวรรณ แควกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21736 2 9 19 เด็กหญิง กัญญาณีย์ มณีปกรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21737 2 9 20 เด็กหญิง กิตตินัน จันทร์อ่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21738 2 9 21 เด็กหญิง จิรัชญา ชั้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21739 2 9 22 เด็กหญิง ฐานนันท์ ชื่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21740 2 9 23 เด็กหญิง ณัฐธิดา มุ่งรายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21741 2 9 24 เด็กหญิง ณัฐนลินี น้อยกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21742 2 9 25 เด็กหญิง นปภา พิมพ์เสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21743 2 9 26 เด็กหญิง พัชริดา เขจรนิตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21744 2 9 27 เด็กหญิง พิมพิศา ถนอมพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21745 2 9 28 เด็กหญิง ภัทราวดี แซ่จิว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21746 2 9 29 เด็กหญิง มณีรัตน์ ร้านทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21747 2 9 30 เด็กหญิง สายธาร ขอพลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21748 2 9 31 เด็กหญิง สิราวรรณ เรียนอย่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21749 2 9 32 เด็กหญิง สิรินทรา นิชธิยาสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21750 2 9 33 เด็กหญิง สิริยา สีหม่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21751 2 9 34 เด็กหญิง สุนันทา บัวสนิท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21753 2 9 35 เด็กหญิง อัฐภิญญา แก้วมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน