ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21681 2 8 1 เด็กชาย จิรวัฒน์ ขอรวมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21682 2 8 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ ชายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21683 2 8 3 เด็กชาย ชานชล โพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21684 2 8 4 เด็กชาย ณัฐชัย ผ่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21685 2 8 5 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เนตรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21686 2 8 6 เด็กชาย นนทกร พึ่งจันดุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21687 2 8 7 เด็กชาย นรากรณ์ หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21688 2 8 8 เด็กชาย ปิยดนัย พูลทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21689 2 8 9 เด็กชาย ปุณฉัตร วงษ์บริรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21690 2 8 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ กุมพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21691 2 8 11 เด็กชาย มงคลชัย นวลพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21692 2 8 12 เด็กชาย รัชชานนท์ ตรีพัชรทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21693 2 8 13 เด็กชาย วรากร คุ้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21694 2 8 14 เด็กชาย ศิริพันธ์ ชูใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21695 2 8 15 เด็กชาย สมพงษ์ จุ้ยมูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21696 2 8 16 เด็กชาย สิทธินันท์ เข็มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21697 2 8 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ กล้ากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21698 2 8 18 เด็กชาย อรรถภูมิ หาลวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21699 2 8 19 เด็กหญิง กนกพร พินจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21700 2 8 20 เด็กหญิง จิรัชยา โยขน์สูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21701 2 8 21 เด็กหญิง จิราภรณ์ นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21702 2 8 22 เด็กหญิง จุฑามาศ ตรงด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21703 2 8 23 เด็กหญิง ช่อทิพย์ กรพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21704 2 8 24 เด็กหญิง ชาลิสา พวงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21705 2 8 25 เด็กหญิง ชื่นกมล อยู่ซับซ้อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21706 2 8 26 เด็กหญิง ญานัชชา เชือกจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21707 2 8 27 เด็กหญิง ณริญภัทร สุดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21708 2 8 28 เด็กหญิง พรรษชล เพชรมณีตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21709 2 8 29 เด็กหญิง ฟรอนเทียร์ จงน้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21710 2 8 30 เด็กหญิง ศวิตา ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21711 2 8 31 เด็กหญิง ศศิรดา รูปสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21712 2 8 32 เด็กหญิง สร้อยสุดา นาคมีตระกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21713 2 8 33 เด็กหญิง สุชาวดี นพแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21714 2 8 34 เด็กหญิง สุพัตรา อาษากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21715 2 8 35 เด็กหญิง อนุธิดา แก้วโต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21716 2 8 36 เด็กหญิง อริษา ตีบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน