ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21644 2 7 1 เด็กชาย กิตติโชค เสมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21645 2 7 2 เด็กชาย กิตติโชติ ปานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21646 2 7 3 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21647 2 7 4 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เลี่ยมรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21648 2 7 5 เด็กชาย ชนะไชย เซมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21649 2 7 6 เด็กชาย ทวีวัฒน์ จองทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21650 2 7 7 เด็กชาย ธนากร บ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21651 2 7 8 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ชิดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21652 2 7 9 เด็กชาย ภัทรดนัย ประดิษฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21653 2 7 10 เด็กชาย ภาคภูมิ ยงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21654 2 7 11 เด็กชาย มีพัน มุ่งนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21655 2 7 12 เด็กชาย วราเมธ วิเชียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21656 2 7 13 เด็กชาย วุฒิภัทร ปริโยทัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21657 2 7 14 เด็กชาย สรวิชญ์ นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21658 2 7 15 เด็กชาย สิทธิโชค ขอใหญ่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21660 2 7 17 เด็กชาย อดิศักดิ์ ไซกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21661 2 7 18 เด็กชาย อามร มีศิลป์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21662 2 7 19 เด็กหญิง กันยานัฐ มลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21663 2 7 20 เด็กหญิง กัลย์สุดา มุ่งพูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21664 2 7 21 เด็กหญิง ชลดา จิตอริยชน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21665 2 7 22 เด็กหญิง ตติยาพร เกณฑ์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21666 2 7 23 เด็กหญิง ประทานพร พงศ์สุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21668 2 7 24 เด็กหญิง ปุณยาพร ยังบริบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21669 2 7 25 เด็กหญิง เพชรัตน์ กระจายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21670 2 7 26 เด็กหญิง วันทนีย์ ทั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21671 2 7 27 เด็กหญิง ศุภิสรา วอนทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21672 2 7 28 เด็กหญิง สุชาดา มีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21674 2 7 29 เด็กหญิง สุพรรณษา หมายยอดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21675 2 7 30 เด็กหญิง สุภัสสร สิมวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21676 2 7 31 เด็กหญิง สุภัสสรา เคียงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21677 2 7 32 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ดอกพิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21678 2 7 33 เด็กหญิง อธิชา ป้องกัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21679 2 7 34 เด็กหญิง อภิชญา ชีระภากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21680 2 7 35 เด็กหญิง อรษา ซื่อสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน