ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21535 2 4 1 เด็กชาย ชลอภิชาติ บุตรสิม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21536 2 4 2 เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21537 2 4 3 เด็กชาย ถิรศักดิ์ จีบโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21538 2 4 4 เด็กชาย ทิวากร งอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21539 2 4 5 เด็กชาย ธนกฤต เนียนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21540 2 4 6 เด็กชาย ธรรมธัช พุฒกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21541 2 4 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21542 2 4 8 เด็กชาย ธีรภัทร์ พานอิ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21543 2 4 9 เด็กชาย นิติภูมิ วงษาปัดนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21544 2 4 10 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ รอดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21546 2 4 11 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มุ่งก่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21547 2 4 12 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21548 2 4 13 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พิมพ์หอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21549 2 4 14 เด็กชาย สิรภพ สุขศรีนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21550 2 4 15 เด็กชาย อณัฐพล ข่าวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21551 2 4 16 เด็กหญิง ขนิษฐา กอคูณกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21552 2 4 17 เด็กหญิง จิตรลดา โจสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21553 2 4 18 เด็กหญิง ชญานิศ ชาฎา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21554 2 4 19 เด็กหญิง ชนาภา สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21555 2 4 20 เด็กหญิง ชาลิสา กาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21556 2 4 21 เด็กหญิง ชุติมา สุภารี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21557 2 4 22 เด็กหญิง ฐิติกานต์ จันทศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21558 2 4 23 เด็กหญิง ณภัทรา กลิ่นหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21559 2 4 24 เด็กหญิง ณัฐชา ภาคีฑูต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21560 2 4 25 เด็กหญิง ธารใส จอมทรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21561 2 4 26 เด็กหญิง ธารารัตน์ เจนด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21562 2 4 27 เด็กหญิง นันทพร ชูสลับ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21563 2 4 28 เด็กหญิง ภัคธีมา จงคล้ายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21564 2 4 29 เด็กหญิง วิไลวรรณ ถิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21565 2 4 30 เด็กหญิง สุภัสรา ลาภสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21566 2 4 31 เด็กหญิง สุวิมล พิรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21567 2 4 32 เด็กหญิง อรนุช พันศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21568 2 4 33 เด็กหญิง อารียา จักเฮียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21569 2 4 34 เด็กหญิง อารียา ทักษิณคุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน