ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21496 2 3 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปราการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21497 2 3 2 เด็กชาย จักรรินทร์ ห่างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21498 2 3 3 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บำรุงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21499 2 3 4 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อุ่นเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21500 2 3 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มุ่งสระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21501 2 3 6 เด็กชาย เด่นภูมิ จูงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21502 2 3 7 เด็กชาย ณฤดม ป้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21503 2 3 8 เด็กชาย ปองภพ ขันอาสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21504 2 3 9 เด็กชาย ปัญญากร ชอบมะรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21505 2 3 10 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กลิ่นหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21506 2 3 11 เด็กชาย ภัทรพล มณีคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21507 2 3 12 เด็กชาย วรรณวัฒน์ ถึงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21508 2 3 13 เด็กชาย ศุภกร สมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21509 2 3 14 เด็กชาย ศุภกฤต สุริยพรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21510 2 3 15 เด็กชาย ศุภณัฐ ยิ่งจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21511 2 3 16 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21512 2 3 17 เด็กชาย อลงกรณ์ สินคำคูณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21513 2 3 18 เด็กชาย อานัส เพียรงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21514 2 3 19 เด็กหญิง กัญจนพร สุขเผือก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21515 2 3 20 เด็กหญิง กัญญาภัค ทากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21516 2 3 21 เด็กหญิง จิราวดี บัวจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21517 2 3 22 เด็กหญิง ชญาดา กัลณา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21518 2 3 23 เด็กหญิง โชติกา จงปลงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21519 2 3 24 เด็กหญิง ณัฐวดี เจียกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21520 2 3 25 เด็กหญิง ณิชาภัทร พรประเสริฐไพศาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21521 2 3 26 เด็กหญิง นภาวีย์ รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21522 2 3 27 เด็กหญิง นวลละออ ประจิตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21523 2 3 28 เด็กหญิง เปรมปิยา คำโสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21524 2 3 29 เด็กหญิง พิชชาฎา คำจีน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21525 2 3 30 เด็กหญิง พัชรพร ช่างโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21526 2 3 31 เด็กหญิง เพลินเพลง หาญสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21527 2 3 32 เด็กหญิง รมิดา อัครพรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21528 2 3 33 เด็กหญิง วรรณวิสา หมั่นทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21529 2 3 34 เด็กหญิง วิชุดาพร ทะแกล้วทะหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21530 2 3 35 เด็กหญิง อมรวดี ลือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21531 2 3 36 เด็กหญิง อริยา กล้าโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 21532 2 3 37 เด็กหญิง อาทิติยา มุ่งพูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน