ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21790 2 11 1 เด็กชาย ชนธีร์ นามพันดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21791 2 11 2 เด็กชาย ชนาธิป ลำขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21792 2 11 3 เด็กชาย ธนาธิป มีกำปัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21793 2 11 4 เด็กชาย ชัยชนะ ดีอ้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21794 2 11 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สอดสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21795 2 11 6 เด็กชาย ตรีเพชร ปานกระทอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21796 2 11 7 เด็กชาย ทักษดนย์ ชำนาญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21797 2 11 8 เด็กชาย ธนวพัฒน์ สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21798 2 11 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจริญศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21799 2 11 10 เด็กชาย ภานุพงศ์ จาบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21800 2 11 11 เด็กชาย ยศกร ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21801 2 11 12 เด็กชาย เศรษฐวัฒน์ คำแหงพล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21802 2 11 13 เด็กชาย สิรวิชญ์ เฒ่าอุดม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21803 2 11 14 เด็กชาย สุรพิชญ์ อริยสุระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21804 2 11 15 เด็กชาย อภิวิชญ์ บุตรจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21805 2 11 16 เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21806 2 11 17 เด็กชาย อาศิรพจน์ เล็กสิงห์โต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21807 2 11 18 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มุ่งยุทธกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21808 2 11 19 เด็กหญิง ชมัยพร นกสามเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21809 2 11 20 เด็กหญิง ญาดา ขอถือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21810 2 11 21 เด็กหญิง ธนกาญจน์ โพธิ์จักร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21811 2 11 22 เด็กหญิง นรีกานต์ พิศนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21812 2 11 23 เด็กหญิง ปนัดดา ขอชูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21813 2 11 24 เด็กหญิง ปาริฉัตร เปรี่ยมหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21814 2 11 25 เด็กหญิง พรชนก แก้วกุย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21815 2 11 26 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ดั้งขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21816 2 11 27 เด็กหญิง พิราวรรณ สิงไทยสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21817 2 11 28 เด็กหญิง รัตฎวัล กลางจันทรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21818 2 11 29 เด็กหญิง รัตนพร แสงฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21819 2 11 30 เด็กหญิง สิรารมย์ ศรีรักสัตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21820 2 11 31 เด็กหญิง สิรินยา พิมพ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21821 2 11 32 เด็กหญิง สุกัญญา เกิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21822 2 11 33 เด็กหญิง สุนันทา นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21823 2 11 34 เด็กหญิง อัญญาณี มณีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22777 2 11 35 เด็กชาย ธรรมนูญ ชมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน