ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21754 2 10 1 เด็กชาย กิตติพงษ์ มุ่งยุทธกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21755 2 10 2 เด็กชาย จิรพัฒน์ น้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21756 2 10 3 เด็กชาย ไชยวัฒน์ ปอกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21757 2 10 4 เด็กชาย แทนคุณ เตียงพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21758 2 10 5 เด็กชาย ธนาธรณ์ พูลนาท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21759 2 10 6 เด็กชาย ปริพัฒน์ ช่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21760 2 10 7 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21761 2 10 8 เด็กชาย พชรพล เกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21762 2 10 9 เด็กชาย พาณิช เมืองลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21763 2 10 10 เด็กชาย ภานุวัฒน์ แสนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21764 2 10 11 เด็กชาย ภูวดล สุวรรณัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21765 2 10 12 เด็กชาย วัชพล พิมพ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21766 2 10 13 เด็กชาย วิชญะ สงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21767 2 10 14 เด็กชาย สาธิต คำนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21768 2 10 15 เด็กชาย สิรภัทร เจ็ดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21769 2 10 16 เด็กชาย อภิสร ประสารสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21770 2 10 17 เด็กชาย อรรถพร ชะโลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21771 2 10 18 เด็กหญิง กมลชนก โพธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21772 2 10 19 เด็กหญิง กมลวรรณ ธัมมะรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21773 2 10 20 เด็กหญิง จอมขวัญ เปลี่ยนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21774 2 10 21 เด็กหญิง จิดาภา คูนุภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21775 2 10 22 เด็กหญิง จีรนันท์ สุวรรณสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21776 2 10 23 เด็กหญิง ชนนิกานต์ สาธุชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21777 2 10 24 เด็กหญิง ชุติมา นาบำรุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21778 2 10 25 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ ศรีรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 21779 2 10 26 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 21780 2 10 27 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตอโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21781 2 10 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลั่นหมอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21782 2 10 29 เด็กหญิง ทักษิณา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21783 2 10 30 เด็กหญิง นิรัชพร เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21784 2 10 31 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ แนบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21785 2 10 32 เด็กหญิง ภิตาวรรณ กลั่นเม้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21786 2 10 33 เด็กหญิง รุ่งนภา จงห่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21787 2 10 34 เด็กหญิง วิชญาพร จีนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21788 2 10 35 เด็กหญิง วิภาวี ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21789 2 10 36 เด็กหญิง สิรปรัชญ์ เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน