ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21440 2 1 1 เด็กชาย จิรเดช กาญจน์สูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 21441 2 1 2 เด็กชาย โดเมนิโก ธนกฤต ปาลามาระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 21442 2 1 3 เด็กชาย เธียรวิชญ์ รักมิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 21443 2 1 4 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ กลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 21444 2 1 5 เด็กชาย รัฐนันท์ ปานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 21445 2 1 6 เด็กหญิง ขวัญฤดี กล่ำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 21446 2 1 7 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ฉัตรเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 21447 2 1 8 เด็กหญิง ชนกนิกานต์ แทนสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 21448 2 1 9 เด็กหญิง ฐิติยาพร ลิ้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21450 2 1 10 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ มานูญวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 21451 2 1 11 เด็กหญิง ณัฏฐา ชุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 21452 2 1 12 เด็กหญิง ทิพธิดา เยื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 21453 2 1 13 เด็กหญิง ธรวรรณ โฉมงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 21454 2 1 14 เด็กหญิง ธมนวรรณ แถมหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 21455 2 1 15 เด็กหญิง ธัญญาพร สุภาคมล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 21457 2 1 16 เด็กหญิง พรทิวา เกตุวิเศษกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 21458 2 1 17 เด็กหญิง พิมพ์นิภา สาริวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 21459 2 1 18 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สิงห์พล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 21460 2 1 19 เด็กหญิง รภัสรดา เรียวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 21461 2 1 20 เด็กหญิง วรรณญาลักษณ์ ขอพรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 21462 2 1 21 เด็กหญิง วรรณวริณ แขโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 21463 2 1 22 เด็กหญิง วรัชยา นามลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 21464 2 1 23 เด็กหญิง ศิริกร ขันคู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 21465 2 1 24 เด็กหญิง ศุภาวรรณ ระติเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 21466 2 1 25 เด็กหญิง อารดา มุ่งก่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22120 2 1 26 เด็กหญิง เขมจิรา หาญสงคราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน