ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20063 2 1 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เรืองประโดก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 20064 2 1 2 เด็กชาย ปาณวัฒน์ จันทร์ทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 20066 2 1 3 เด็กชาย วรวุฒิ งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 20068 2 1 4 เด็กหญิง กวิสรา ทองพิมพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 20069 2 1 5 เด็กหญิง กัลย์สุดา รายพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 20070 2 1 6 เด็กหญิง จิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 20071 2 1 7 เด็กหญิง ณัชชา พรหมเทพาพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 20072 2 1 8 เด็กหญิง ณัฐณิชา จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 20073 2 1 9 เด็กหญิง ณัฐวรา กิ่งแก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20074 2 1 10 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชนวนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 20075 2 1 11 เด็กหญิง ธนาภรณ์ เมืองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 20076 2 1 12 เด็กหญิง ธัญชนก โลพันดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 20077 2 1 13 เด็กหญิง ธันยกานต์ สุวิทยศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 20078 2 1 14 เด็กหญิง นารียา เปลี่ยนขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 20079 2 1 15 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ชำนาญนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 20080 2 1 16 เด็กหญิง พรไพรินทร์ ขอมีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 20082 2 1 18 เด็กหญิง มัณฑนา วานิชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 20083 2 1 19 เด็กหญิง มาริสา สุขพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 20084 2 1 20 เด็กหญิง ริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 20085 2 1 21 เด็กหญิง วิชญา คบทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 20086 2 1 22 เด็กหญิง ศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 20088 2 1 23 เด็กหญิง สิริมา ขันโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 20089 2 1 24 เด็กหญิง สุจิรา ถ่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 20090 2 1 25 เด็กหญิง สุชานรี อำภาผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 20091 2 1 26 เด็กหญิง โสภิตา นาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 20092 2 1 27 เด็กหญิง อภิญญา ถาบุญเรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 20093 2 1 28 เด็กหญิง อภิญญา ปั่นฟัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 20094 2 1 29 เด็กหญิง อัญญารัตน์ เสือจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน