ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22418 1 9 1 เด็กชาย คิรากร ฤทธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22419 1 9 2 เด็กชาย จักรี บนไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22420 1 9 3 เด็กชาย จารุวิทย์ เสนาะกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22421 1 9 4 เด็กชาย จิรภัทร บนไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22422 1 9 5 เด็กชาย ณัฏฐากร แซ่ลิ้ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22423 1 9 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จงถือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22424 1 9 7 เด็กชาย ทศวรรษ ตอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22425 1 9 8 เด็กชาย ธนเกียรติ แห่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22426 1 9 9 เด็กชาย ธนพงศ์ แก้วกุลศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22427 1 9 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22428 1 9 11 เด็กชาย ธีรภัทร ลัดดาเสถียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22429 1 9 12 เด็กชาย นภัสกร สุขนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22430 1 9 13 เด็กชาย บุญเดช ภูมิพิพัฒน์อนันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22431 1 9 14 เด็กชาย พงศกร วิเศษโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22432 1 9 15 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ใจซื่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22433 1 9 16 เด็กชาย วิธวินท์ ถิ่นโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22434 1 9 17 เด็กชาย สิรดนัย กล้ากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22435 1 9 18 เด็กชาย สุรยุทธ์ ศรีศศิวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22436 1 9 19 เด็กชาย อติวิชญ์ ค่ำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22437 1 9 20 เด็กหญิง กัญญาพัชร ทั่งทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22438 1 9 21 เด็กหญิง จิตราภณ์ ชิดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22439 1 9 22 เด็กหญิง จิตสุชา บุญช่วยชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22440 1 9 23 เด็กหญิง ชฎาพร น้อยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22441 1 9 24 เด็กหญิง ฐิติกานต์ บุญจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22442 1 9 25 เด็กหญิง นัดดาพร หงษ์คำภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22443 1 9 26 เด็กหญิง น้ำทิพย์​ ฤทธิ์​จันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22444 1 9 27 เด็กหญิง นุสรา อิ่มสุดรส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22445 1 9 28 เด็กหญิง ประภัทสร แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22446 1 9 29 เด็กหญิง พัชริญา พลชะโก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22447 1 9 30 เด็กหญิง พิภัทรา จ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22448 1 9 31 เด็กหญิง วรัญญา ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22449 1 9 32 เด็กหญิง วิภาดา เเก้วสาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22450 1 9 33 เด็กหญิง ศศิกาญ นิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22451 1 9 34 เด็กหญิง ศศิมาภรณ์ เพียกุณา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22452 1 9 35 เด็กหญิง ศุภิสรา พลเยี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22453 1 9 36 เด็กหญิง สุธาสินี คงนาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22454 1 9 37 เด็กหญิง อโรชา จ่างโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 22769 1 9 38 เด็กหญิง ณัฐสุดา บ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน