ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22227 1 4 1 เด็กชาย กรองแก้ว เก่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22228 1 4 2 เด็กชาย จักรพันธ์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22229 1 4 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สังข์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22230 1 4 4 เด็กชาย ณัฐกิตต์ อาศัยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22231 1 4 5 เด็กชาย ณัฐทยา เอื้อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22232 1 4 6 เด็กชาย ดิศรณ์ ผิวเหลือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22233 1 4 7 เด็กชาย ธนดล กองหินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22234 1 4 8 เด็กชาย พงศกร เป้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22235 1 4 9 เด็กชาย พัทธดนย์ จันทร์คีรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22236 1 4 10 เด็กชาย พันธกานต์ รัตนวาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22238 1 4 11 เด็กชาย รพีภัทร กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22239 1 4 12 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ นาคสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22240 1 4 13 เด็กชาย วิชชากร ขอมอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22241 1 4 14 เด็กชาย วีรวัฒน์ โฉมจงโก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22242 1 4 15 เด็กชาย สาริน สังข์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22243 1 4 16 เด็กชาย สิทธิโชค เจียวค้างพลู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22244 1 4 17 เด็กชาย สุธาศิน สายเทียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22245 1 4 18 เด็กชาย อนุภัทร จงผ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22246 1 4 19 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นิลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22247 1 4 20 เด็กหญิง กนกพร ซุ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22248 1 4 21 เด็กหญิง กมลชนก ช่วยงาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22249 1 4 22 เด็กหญิง ณภัทรา พูนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22250 1 4 23 เด็กหญิง ธันชิราพร วรจักร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22251 1 4 24 เด็กหญิง นิภาพร เกตุมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22252 1 4 25 เด็กหญิง ประภาภัทร เกินจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22254 1 4 26 เด็กหญิง ปิย​มาศ​ ประจง​กลาง​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22255 1 4 27 เด็กหญิง ปิยธิดา ส้มจีน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22256 1 4 28 เด็กหญิง ปิยนุช นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22257 1 4 29 เด็กหญิง พันมายา ชำนิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22258 1 4 30 เด็กหญิง พิชาลักษ์ ศรีไกรภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22259 1 4 31 เด็กหญิง รตนภร มุ่งต่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22260 1 4 32 เด็กหญิง รติกานต์ งอกงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22261 1 4 33 เด็กหญิง รุ่งไพลิน มนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22262 1 4 34 เด็กหญิง รุ่งฤดี บุญศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22263 1 4 35 เด็กหญิง วรรวิสา อ่อนนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22264 1 4 36 เด็กหญิง ศิราชินี สาเเดง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22265 1 4 37 เด็กหญิง เสาวรส ศรีริบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน