ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22623 1 15 1 เด็กชาย กิตติธรา แซ่งุ่ย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22624 1 15 2 เด็กชาย จิรศักดิ์ มุ่งขอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22625 1 15 3 เด็กชาย ชัยชิด หร่ายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22626 1 15 4 เด็กชาย ธนะพัฒน สุขสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22627 1 15 5 เด็กชาย นันทพงษ์ พินิจพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22628 1 15 6 เด็กชาย พงศกร จอมงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22629 1 15 7 เด็กชาย พงศกร สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22630 1 15 8 เด็กชาย พงศธร สืบเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22631 1 15 9 เด็กชาย พงษกร เปลื้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22632 1 15 10 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ สีหามาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22633 1 15 11 เด็กชาย พณิชพล ยันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22634 1 15 12 เด็กชาย ภคินทร์ พุฒนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22635 1 15 13 เด็กชาย ภูตะวัน บัวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22636 1 15 14 เด็กชาย เมธาวัฒน์ ยุงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22637 1 15 15 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชอบมิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22638 1 15 16 เด็กชาย อภิชัย ผ่องพูน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22639 1 15 17 เด็กหญิง เเพรววนิด โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22640 1 15 18 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกิดแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22641 1 15 19 เด็กหญิง กัญญาวีร์ เผื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22642 1 15 20 เด็กหญิง กุลณัฐ เช่นพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22643 1 15 21 เด็กหญิง จิตรธิดา บุญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22644 1 15 22 เด็กหญิง จิรพรรณ จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22645 1 15 23 เด็กหญิง ณัฐณิชา เป้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22646 1 15 24 เด็กหญิง ณัฐธิดา นาคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22647 1 15 25 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ หรั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22648 1 15 26 เด็กหญิง ปิยฉัตร ทัพกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22649 1 15 27 เด็กหญิง พิญชญาภา จงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22650 1 15 28 เด็กหญิง วรัชยา อยู่คง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22651 1 15 29 เด็กหญิง วรินทร ขุนจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22652 1 15 30 เด็กหญิง สุชาดา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22653 1 15 31 เด็กหญิง สุธินันท์ สีวิไล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22654 1 15 32 เด็กหญิง หัทยา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22655 1 15 33 เด็กหญิง อภิพร เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22785 1 15 38 เด็กหญิง ฟรันซีสก้า กล่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน