ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22589 1 14 1 เด็กชาย คณาธิป อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22590 1 14 2 เด็กชาย คณิศร อินนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22591 1 14 3 เด็กชาย ชนม์สวัสดิ์ นันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22592 1 14 4 เด็กชาย เดชาวัต เอ้สูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22593 1 14 5 เด็กชาย ทักษ์ธนันชัย ม่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22594 1 14 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ พลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22595 1 14 7 เด็กชาย ธีรธาดา ฤทธิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22596 1 14 8 เด็กชาย นรพงศ์พันธ์ ศิริวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22597 1 14 9 เด็กชาย ปรีชา ชื่นวรรณูปถัมภ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22598 1 14 10 เด็กชาย พงศ์พญา หมายขีดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22599 1 14 11 เด็กชาย พรเทพ บัวฉิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22600 1 14 12 เด็กชาย รุ่งตะวัน มุ่งโตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22601 1 14 13 เด็กชาย วรสรณ์ กองทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22602 1 14 14 เด็กชาย วัฒน์ศร ปลั่งประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22603 1 14 15 เด็กชาย ศุภกฤต ศิริกลิ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22604 1 14 16 เด็กชาย สิริวัฒน์ ละครศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22605 1 14 17 เด็กชาย อินทัช สุภาพปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22606 1 14 18 เด็กหญิง กมลวรรณ คำยอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22607 1 14 19 เด็กหญิง เกวลิน หุ้นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22608 1 14 20 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทุมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22609 1 14 21 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ พยุงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22610 1 14 22 เด็กหญิง ธนัชพร มุ่งใหญ่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22611 1 14 23 เด็กหญิง นลินนิภา เพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22612 1 14 24 เด็กหญิง นิตยา เมืองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22613 1 14 25 เด็กหญิง ประนิชา ใจหลัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22614 1 14 26 เด็กหญิง ปรัชญา ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22615 1 14 27 เด็กหญิง รุ่งเรือง ด้วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22616 1 14 28 เด็กหญิง วนัชพร ชุ่มวิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22617 1 14 29 เด็กหญิง สโรชา ดุนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22618 1 14 30 เด็กหญิง สุปรีดา มีมานะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22619 1 14 31 เด็กหญิง สุพรรณษา มณีสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22620 1 14 32 เด็กหญิง สุวนันท์ ทับทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22621 1 14 33 เด็กหญิง อริสรา เมืองวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22622 1 14 34 เด็กหญิง อินทิรา เคยพุทรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน