ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22555 1 13 1 เด็กชาย ชินกฤต คงฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22556 1 13 2 เด็กชาย ณัฐธกรณ์ เรืองไพศาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22557 1 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ โพนพุฒ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22558 1 13 4 เด็กชาย ธีรวุฒิ จงผ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22559 1 13 5 เด็กชาย บารมี เจริญศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22560 1 13 6 เด็กชาย พงศธร ภารดรเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22561 1 13 7 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีสง่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22562 1 13 8 เด็กชาย ภูริเดช จงอ่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22563 1 13 9 เด็กชาย เมธิชัย โขนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22564 1 13 10 เด็กชาย ศุภกิจ บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22565 1 13 11 เด็กชาย สุรศักดิ์ ผินงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22566 1 13 12 เด็กชาย สุริยะชัย ปิดจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22567 1 13 13 เด็กชาย อติรุจ ไผ่โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22568 1 13 14 เด็กชาย อนุพงศ์ ชูวิจิตต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22569 1 13 15 เด็กชาย อนุพัทธ์ ใจเย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22570 1 13 16 เด็กหญิง กรกมล มุ่งรวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22571 1 13 17 เด็กหญิง กิตติกา มากกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22572 1 13 18 เด็กหญิง เขมนิตย์ คูณสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22573 1 13 19 เด็กหญิง จิตติภัทรา โคมเเก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22574 1 13 20 เด็กหญิง จิราภรณ์ ภุมมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22575 1 13 21 เด็กหญิง ชนิกานต์ ฝีมือสาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22576 1 13 22 เด็กหญิง ชุติมา อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22577 1 13 23 เด็กหญิง ทักษพร สำเนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22578 1 13 24 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ทองจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22579 1 13 25 เด็กหญิง ปาลิตา ศิริรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22580 1 13 26 เด็กหญิง พัชรินทร์ เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22581 1 13 27 เด็กหญิง พิชชาภา จูงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22582 1 13 28 เด็กหญิง มีนา หรั่งอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22583 1 13 29 เด็กหญิง รัตติกาล เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22584 1 13 30 เด็กหญิง รัศมี จิตต์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22585 1 13 31 เด็กหญิง ลักษ์สุดา ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22586 1 13 32 เด็กหญิง วรัญญา เกิดขจรวิไล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22587 1 13 33 เด็กหญิง สุกัญญา กั้นห้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22588 1 13 34 เด็กหญิง สุชาวดี ดุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน