ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22489 1 11 1 เด็กชาย จักรกริช เงินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 22490 1 11 2 เด็กชาย ชาญชัย เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 22491 1 11 3 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กมลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 22492 1 11 4 เด็กชาย แทนคุณ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 22493 1 11 5 เด็กชาย ธนกฤต พิมพ์นาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 22494 1 11 6 เด็กชาย ธนาเดช จันทร์ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22495 1 11 7 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ สังข์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 22496 1 11 8 เด็กชาย ประสพสุข ร่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 22497 1 11 9 เด็กชาย พีรภัทร​ นิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 22498 1 11 10 เด็กชาย รัชชานนท์ ไผ่โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22499 1 11 11 เด็กชาย วชิรภัฒ ปุ่นโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 22500 1 11 12 เด็กชาย ศักดิ์กรินทร์ เลื่อยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 22501 1 11 13 เด็กชาย ศักรินทร์ ไชยมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 22502 1 11 14 เด็กชาย ศิวกร ชะนังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 22503 1 11 15 เด็กชาย สกลวรรธณ์ เจือด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 22504 1 11 16 เด็กชาย อดิรุจ กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 22505 1 11 17 เด็กหญิง กัมรีพร เครื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 22506 1 11 18 เด็กหญิง ณัฐฑริกา นาดีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 22507 1 11 19 เด็กหญิง นิโลบล ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 22508 1 11 20 เด็กหญิง ปัณฑ์ชญาน์ลักษณ์ พิมพ์นาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 22509 1 11 21 เด็กหญิง ปารณี พลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 22510 1 11 22 เด็กหญิง เปรมมิกา เกรียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22511 1 11 23 เด็กหญิง พรงาม นารถสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 22512 1 11 24 เด็กหญิง พรพิชชา ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 22513 1 11 25 เด็กหญิง พัชรพร แสงบุญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 22514 1 11 26 เด็กหญิง พัชราพรรณ มุ่งพิงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 22515 1 11 27 เด็กหญิง พุฒิธาดา นันทะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 22516 1 11 28 เด็กหญิง มลิวรรณ เหมือนโลวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 22517 1 11 29 เด็กหญิง วริศรา กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 22518 1 11 30 เด็กหญิง ศศิวิมล บุตรตาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 22519 1 11 31 เด็กหญิง สาธิตา จำนองกาญจนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 22520 1 11 32 เด็กหญิง สุชัญญา มุ่งโตกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 22521 1 11 33 เด็กหญิง อรจิรา ขอรสกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22770 1 11 34 เด็กหญิง พัชราภา ขุนใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน