23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17312 6 9 1 นาย กษิดิศ เรืองตนนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17328 6 9 2 นาย ราเชน ชาติผดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17331 6 9 3 นาย ศุภสัณห์ คุ้มจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17424 6 9 5 นาย เพรียวพันธ์ นราพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17578 6 9 6 นาย นราศักดิ์ ภักดีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17627 6 9 7 นาย พงศธร เปียโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17629 6 9 8 นาย วงศธร เชิงคีรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17671 6 9 9 นาย ณรงค์ รัดสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17672 6 9 10 นาย ณัฐดนัย พลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17735 6 9 11 นาย พงศ์ภรณ์ สำเนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17774 6 9 12 นาย ธนกร ค้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17781 6 9 13 นาย ไพรสณฑ์ จงคล้ายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17786 6 9 14 นาย ศุภกฤต เลี่ยมสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17790 6 9 15 นาย สิริชัย หวังกกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17821 6 9 16 นาย ครรชิต บุญชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17829 6 9 17 นาย ธนพล สระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17349 6 9 19 นางสาว พิมพ์รภัทร สิบทัศน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17501 6 9 21 นางสาว พรนัชชา พรหมภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17597 6 9 23 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีนวลจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17606 6 9 24 นางสาว ยุพา หวังแต้มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17702 6 9 25 นางสาว กัลยา ภู่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17715 6 9 26 นางสาว วริสรา เซ็นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17851 6 9 27 นางสาว ณัฐริณี ชัยจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19962 6 9 29 นางสาว พรรณภัสสา จันตรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)