21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18028 6 9 1 นาย กสิกร มุ่งรวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18088 6 9 2 นาย ธนพล ผันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18089 6 9 3 นาย ธีรภัทร หมายจากกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18091 6 9 4 นาย ปริวัฒน์ โชติกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18094 6 9 5 นาย ภานุวัฒน์ รักด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18098 6 9 6 นาย สกล ทั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18201 6 9 7 นาย สุธิยา กอเมืองน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18244 6 9 8 นาย นัฐพงษ์ การะเกศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18281 6 9 9 นาย กฤษณะ ปลัดศรีช่วย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18282 6 9 10 นาย จรรษณัย นิ่มคล้าย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18283 6 9 11 นาย จิรายุส นิยมนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18285 6 9 12 นาย ชัยชนะ ลีลาบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18302 6 9 13 นาย ศรัณยู ท้วมไชยนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18331 6 9 14 นาย ฐปรัตน์ เอี้ยนไธสงกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18335 6 9 15 นาย กิตติศักดิ์ สุขขาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18339 6 9 16 นาย จิรเดช อิ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18351 6 9 17 นาย รัชพล ใกล้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18353 6 9 18 นาย ศุภรักษ์ ปันสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18383 6 9 19 นาย กษาปณ์ธัญ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18433 6 9 20 นาย จอมบรรพต กวดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18435 6 9 21 นาย ณัฐวุฒิ สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18484 6 9 22 นาย คณิศร ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18497 6 9 23 นาย ศิวพรรดิ สร้อยสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18501 6 9 24 นาย สรรเสริญ ประยงหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18502 6 9 25 นาย สุรเกียรติ เกิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18538 6 9 26 นาย ชานนท์ สำเนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18557 6 9 27 นาย สุวัชชัย หนุนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18716 6 9 28 นาย กรุงไทย ตะลัยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19978 6 9 29 นาย สิทธิพงษ์ จันทร์สิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20049 6 9 30 นาย จตุพล สุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20050 6 9 31 นาย จักรกฤษ หอมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20051 6 9 32 นาย ณัฐวุฒิ หมายด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20052 6 9 33 นาย ธนพล คำพูน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20053 6 9 34 นาย ธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18374 6 9 35 นางสาว ลักษณา ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18509 6 9 36 นางสาว ชัญญานุช สวยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 18514 6 9 37 นางสาว พลอยชมพู แทนไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 18533 6 9 38 นางสาว อัจฉรา เก็บกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 20055 6 9 39 นางสาว พฤกษา วิชาแหลม ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)