25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17322 6 8 1 นาย ปฏิภาณ จันทร์กาบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17368 6 8 2 นาย จิรายุทธ ใกล้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17375 6 8 3 นาย ภาณุวัฒน์ ชำนิกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17382 6 8 4 นาย อนันตชัย พีเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17421 6 8 5 นาย ธันวา ปลีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17475 6 8 6 นาย นวกร ฝาสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17567 6 8 7 นาย กิตติภูมิ วิชาเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17574 6 8 8 นาย ธนภัทร กวนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17585 6 8 9 นาย ยงยุทธ สีบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17618 6 8 10 นาย ไกรสร ขอใหญ่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17621 6 8 11 นาย ณัชภัทร แก้วเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17739 6 8 12 นาย สุรธัช บุญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17828 6 8 13 นาย ทศวรรษ ชูใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17836 6 8 14 นาย พศิน ชนะภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17843 6 8 15 นาย สิรวิศษ์ ธันติยกรณ์กุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17989 6 8 16 นาย พีรภัทร ปิ่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19952 6 8 17 นาย ชูศักดิ์ บัวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17351 6 8 19 นางสาว วรรัตน์ คิดรอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17391 6 8 20 นางสาว กัลยา ขอผลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17403 6 8 21 นางสาว วาสนา จูงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17450 6 8 22 นางสาว พรรณษา ประทุม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17508 6 8 23 นางสาว สาธินี ภูจำนงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17554 6 8 24 นางสาว พิมพ์นิภา ชวัชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17595 6 8 25 นางสาว ณัฐพร วรรณป้าน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17616 6 8 26 นางสาว อุษรารัช สุภเสถียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17817 6 8 27 นางสาว สุมิกตา จันทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17859 6 8 28 นางสาว ยศวดี กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19954 6 8 29 นางสาว เกวลิน แตงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19956 6 8 31 นางสาว ธนัญญา ชัยมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 19957 6 8 32 นางสาว นันทวัน สุขเขียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 19958 6 8 33 นางสาว ปาริชาติ คุ้มพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)