24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17397 6 6 1 นางสาว พฤฒกมล มาลัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17441 6 6 2 นางสาว ชนิตา ชากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17452 6 6 3 นางสาว พัชรินทร์ มุ่งแรมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17453 6 6 4 นางสาว แพรวพรรณ ดอกแคกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17456 6 6 5 นางสาว รัตนา เขียนมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17463 6 6 6 นางสาว อัญญรัตน์ ทูลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17502 6 6 7 นางสาว พัทธ์ธีรา ค่อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17512 6 6 8 นางสาว อนรรฆอร จงกลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17541 6 6 9 นางสาว จอมใจ จงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17543 6 6 10 นางสาว เจนจิรา ขอย้ายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17551 6 6 11 นางสาว ประกายกานต์ คูณกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17560 6 6 12 นางสาว ศิริกัญญา อ้มทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17561 6 6 13 นางสาว สุธิดา คำใฮ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17563 6 6 14 นางสาว หิรัญญา กะฐินเทศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17592 6 6 15 นางสาว กัญญารัตน์ ยงตากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17600 6 6 16 นางสาว บุณณิศา อู่ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17611 6 6 17 นางสาว ศิราวรรณ เสริงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17704 6 6 18 นางสาว อรสิณี ไผ่โคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17706 6 6 19 นางสาว นธิดา จงฟุ้งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17708 6 6 20 นางสาว ศรสวรรค์ สารคล่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17862 6 6 21 นางสาว ฤทัยรัตน์ วัชรเมฆขลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17867 6 6 22 นางสาว สุพัตรา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19340 6 6 23 นางสาว ธนพร แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19946 6 6 24 นางสาว กชนุช แพทย์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19947 6 6 25 นางสาว ชวนชื่น กลอนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19948 6 6 26 นางสาว อริสรา แคร้นอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19949 6 6 27 นางสาว อารียา มุ่งฝากกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19969 6 6 28 นางสาว อวัษฎา ไฉวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)