25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17327 6 5 1 นาย ภัทรพงศ์ ชวดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17480 6 5 2 นาย พีรพัฒน์ มุ่งรายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17723 6 5 3 นาย จิรวัฒน์ เรียบร้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 16792 6 5 4 นางสาว ชลิตา จินดากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17340 6 5 5 นางสาว จิรภัทร์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17357 6 5 6 นางสาว อรนภา ญาติโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17388 6 5 7 นางสาว กมลทิพย์ เผื่อนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17409 6 5 8 นางสาว สุดารัตน์ ทรงจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17439 6 5 9 นางสาว จันจิรา จี่พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17492 6 5 10 นางสาว ทรงอัปสร คูณกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17498 6 5 11 นางสาว ประสิมาพร สุขี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17499 6 5 12 นางสาว ปวีณา เดชเมืองปัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17509 6 5 13 นางสาว สุกัญญา หวังรุมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17510 6 5 14 นางสาว สุพรรษา อาษากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17513 6 5 15 นางสาว อมรัตน์ จ่ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17591 6 5 16 นางสาว กฤษณา แห่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17607 6 5 17 นางสาว รัตนพร จ่ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17660 6 5 18 นางสาว ศิรินทิพย์ เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17750 6 5 19 นางสาว ฐิติกานต์ ประจงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17751 6 5 20 นางสาว ณิรัชฌา ชุ่มชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17753 6 5 21 นางสาว นภัสสร เจริญด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17759 6 5 22 นางสาว มลทิรา เมยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17760 6 5 23 นางสาว เมษา ยี่จอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17761 6 5 24 นางสาว ลลิตา ทับสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17769 6 5 25 นางสาว สุพิชฌาย์ ปูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17796 6 5 27 นางสาว กรรณิกา งานการดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17798 6 5 28 นางสาว ญารินดา ลายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17802 6 5 29 นางสาว ดวงกมล ดิ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17807 6 5 30 นางสาว ปิยะฉัตร สำเนากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17810 6 5 31 นางสาว พิมพ์มาดา เทพกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17812 6 5 32 นางสาว ภาวาลิน แซ่ตัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17813 6 5 33 นางสาว โยษิตา คล่องดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17850 6 5 34 นางสาว ณฐยา พิมพ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17858 6 5 35 นางสาว พรปวีณ์ หงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19944 6 5 36 นางสาว วิภาวดี ย่านจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19945 6 5 37 นางสาว อรอมล พลพิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)