17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18000 6 3 1 นาย ศุภสัณฐ์ ถวิลสุวรรณวัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18031 6 3 2 นาย ณัฐวุฒิ ใจเป็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18036 6 3 3 นาย นัทธพงศ์ วรรณโสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18082 6 3 4 นาย เจษฎา จันทร์แสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18136 6 3 5 นาย ธนโชติ จันทร์ชู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18179 6 3 6 นาย โกวิทย์ ประชิดครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18180 6 3 7 นาย กฤษฎา ฉัดพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18190 6 3 8 นาย ทัศน์พล เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18436 6 3 9 นาย นนทการณ์ หมอกโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 20006 6 3 10 นาย ชนะพล ปืนขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18011 6 3 11 นางสาว ปรียากร แก้วประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18018 6 3 12 นางสาว แมงปอ แซะจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18056 6 3 13 นางสาว ดวงกมล ศิริทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18063 6 3 14 นางสาว พิชญาณี ธรรมบุญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18106 6 3 15 นางสาว ฉัตรรวี ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18116 6 3 16 นางสาว ศตพร พิลารัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18119 6 3 17 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18151 6 3 18 นางสาว กณิศา วานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18172 6 3 19 นางสาว ศศิวรรณ โกฏสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18176 6 3 20 นางสาว อสมาภรณ์ เยี่ยงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18212 6 3 21 นางสาว ธัญชนก มุ่งยอดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18219 6 3 22 นางสาว ภัทรวรรณ ขันทะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18277 6 3 23 นางสาว ศรัณย์พร ศรีทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18315 6 3 24 นางสาว ฐิติมา เชื่อมจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18326 6 3 25 นางสาว วรัญญา เพียรธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18426 6 3 26 นางสาว วลัยลักษณ์ มุ่งเขื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18459 6 3 27 นางสาว ชญานิษฐ์ อิทธิวิริยะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18460 6 3 28 นางสาว ณรรฐพร วงษาพิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18466 6 3 29 นางสาว เบญจภัทร เผนโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18477 6 3 30 นางสาว สุกัญญา ประทาสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18568 6 3 31 นางสาว นัฐกานต์ วิกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20007 6 3 32 นางสาว กัลยรัตน์ พลอนันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 20009 6 3 33 นางสาว นภาวรรณ สุขทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 20011 6 3 34 นางสาว บุญสิตา หวังรายกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 20012 6 3 35 นางสาว วีรดา พีจัตุรัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 20013 6 3 36 นางสาว ศิริกาญจน์ พึ่งกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)