23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17285 6 3 1 นาย พรพรหม ชุ่มพระ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17372 6 3 2 นาย นัทธพงศ์ ผิวมะลิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17379 6 3 3 นาย สุธี เพิ่มสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17580 6 3 4 นาย พงศกร บ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17617 6 3 5 นาย กษิดิศ งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17839 6 3 6 นาย วัชรพล มนต์ชาตรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19920 6 3 7 นาย ภาคิน ไพเราะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19921 6 3 8 นาย อนุรักษ์ เวียงนนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19922 6 3 9 นาย อุทิตย์ ตั้งเศวตชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17292 6 3 10 นางสาว โชติกา ลัดสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17296 6 3 11 นางสาว ดวงลดา เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17335 6 3 12 นางสาว กัญญพัชร มุ่งอ้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17339 6 3 13 นางสาว เข็มทราย ไฉนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17352 6 3 14 นางสาว วิภาดา ศรีวิชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17443 6 3 15 นางสาว ณัฐธิมา ขอคตสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17445 6 3 16 นางสาว นริศรา จอหอนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17446 6 3 17 นางสาว บุญยวีร์ นวนด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17451 6 3 18 นางสาว พรรณิภา ดอกพุทซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17495 6 3 19 นางสาว ธัญรัตน์ พาดทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17503 6 3 20 นางสาว เพ็ญพิชชา ต้นรังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17550 6 3 21 นางสาว ปนัดดา ดึนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17642 6 3 22 นางสาว กมลภรณ์ ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17646 6 3 23 นางสาว จุฑามาศ แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17648 6 3 24 นางสาว ณัฐรินีย์ เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17650 6 3 25 นางสาว บุญรักษา บรรจงฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17658 6 3 26 นางสาว รัชนี มานะสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17693 6 3 27 นางสาว ภัทรพร วิลัยรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17705 6 3 28 นางสาว ชรินรัตน์ บัวพรรษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17755 6 3 29 นางสาว นุชนาฏ พลหนองหลวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17768 6 3 30 นางสาว สุพัตตรา จังหวัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17794 6 3 31 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์โท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17805 6 3 32 นางสาว ปณิดา ขอคตสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17811 6 3 33 นางสาว พิมพิศา โพธิ์งาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17818 6 3 34 นางสาว อรอุมา รักไร่กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17865 6 3 35 นางสาว สุดารัตน์ ดอกทุเรียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 18699 6 3 36 นางสาว ณัฐธิดา ชนทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19924 6 3 37 นางสาว จุฑารัตน์ อินทรารัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19927 6 3 38 นางสาว วันเพ็ญ แก้วสุขพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 19988 6 3 39 นางสาว ไอรดา วงเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 70002 6 3 40 นางสาว สุภัสสร พิงจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)