21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18728 6 3 1 นาย กัมปนาท สิงห์แพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18731 6 3 2 นาย ธนพร มุ่งจงรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18736 6 3 3 นาย ภูริภัทร บัวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18755 6 3 4 นางสาว สุภาวดี แนวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18780 6 3 5 นางสาว สุดารัตน์ พูนนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18821 6 3 6 นางสาว ปิ่นอนงค์ จงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18822 6 3 7 นางสาว พรพิมล พรหมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18823 6 3 8 นางสาว พัชรพร ศรีทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18828 6 3 9 นางสาว ศิษฎา นิ่มบุญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18870 6 3 10 นางสาว ปรีชญา ไทยมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18912 6 3 11 นางสาว นราทิพย์ ผันเขียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18925 6 3 12 นางสาว ศิริวรรณ ศรีวรสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18958 6 3 13 นางสาว ชลลดา ศรีด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 19050 6 3 14 นางสาว เจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 19057 6 3 15 นางสาว ณัฐกมล แสนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 19068 6 3 16 นางสาว สิริยากร เพ็ชร์โย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 19080 6 3 17 นาย ธนพล จาดโห้ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 19116 6 3 18 นางสาว พรพิมล แสงคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 19152 6 3 19 นางสาว ดวงมณี คีรีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 19153 6 3 20 นางสาว ดวงพร ปิ่นแคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 19165 6 3 21 นางสาว สิริวรรณ สะเดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19203 6 3 22 นางสาว ปฐมาวลี ศรีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19212 6 3 23 นางสาว วชิราภรณ์ ศาลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19213 6 3 24 นางสาว วรรณิดา นิลจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19223 6 3 25 นาย ชยุตพงต์ เหวขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19254 6 3 26 นางสาว วรากร เถื่อนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19336 6 3 27 นางสาว สุชานาถ ปัทมสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 21362 6 3 28 นาย สุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 21363 6 3 29 นางสาว กรวีร์ กอพลูกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21364 6 3 30 นางสาว ณัฐธิดา ดั้งขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21365 6 3 31 นางสาว ทัศศิริ นันตะโน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21367 6 3 32 นางสาว รัตนาภรณ์ เพียรจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21368 6 3 33 นางสาว สุกัญญา สีวิไล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 22105 6 3 34 นาย สัณหณัฐ พุ่มสวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 22106 6 3 35 นางสาว ภัทริยา วนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 22107 6 3 36 นางสาว มนตรการ วิชัยภูมิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22108 6 3 37 นางสาว สิริรัตน์ ใช้ช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)