21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18729 6 2 1 นาย ธนากร เหง่าทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18732 6 2 2 นาย ธีรเมธ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18733 6 2 3 นาย ธีรดนย์ พูลฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18734 6 2 4 นาย พัฒนศิลป์ ปลุกเศก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18741 6 2 5 นางสาว กุลจิรา บ่วงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18744 6 2 6 นางสาว จิราวรรณ สิงห์จันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18746 6 2 7 นางสาว ชมพุ่ ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18747 6 2 8 นางสาว ฐานิดา บัวพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18753 6 2 9 นางสาว วรรณกานต์ กองแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18758 6 2 10 นางสาว อารีรัตน์ นาคสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18775 6 2 11 นางสาว ภัศรารัตณ์ ยันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18782 6 2 12 นางสาว สุรางค์ วิสุทธิเเพทย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18783 6 2 13 นางสาว หทัยชนก ขอจัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18784 6 2 14 นางสาว อาภากร เนียมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18860 6 2 15 นางสาว จิราพร พิมพ์สวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18861 6 2 16 นางสาว ฐิติยา มุ่งเขื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18899 6 2 17 นาย สุขเกษม ถนัดค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18920 6 2 18 นางสาว ภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18963 6 2 19 นางสาว ธนัชพร กรมโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18973 6 2 20 นางสาว ศิริพร เรืองวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18974 6 2 21 นางสาว ศิริพรรณ คลองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 19064 6 2 22 นางสาว ปณิตา เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19106 6 2 23 นางสาว จุฑามาศ ไกรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19108 6 2 24 นางสาว ณัฐพรรณ มุ่งจอมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19151 6 2 25 นางสาว จุติรัมภา ชีพเมืองปักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19200 6 2 26 นางสาว ณัฐชา ประเสริฐกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19209 6 2 27 นางสาว มนทิพา เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19218 6 2 28 นางสาว อัญชัน เชื่อมจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19242 6 2 29 นางสาว ธนินันท์ กล้าโนนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21354 6 2 30 นาย ชวาล จิตพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21355 6 2 31 นาย ภานุเดช บุญธรรมวัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21356 6 2 32 นาย มงคล ฟันงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21357 6 2 33 นางสาว กนกวรรณ รุ่งโรจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21358 6 2 34 นางสาว กมลลักษณ์ จงรักกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21359 6 2 35 นางสาว แพรธารทอง ชาญสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21360 6 2 36 นางสาว มณีรัตน์ ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)