24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17283 6 2 1 นาย ณัฐพล ชูชีวา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17472 6 2 2 นาย ธีรภัทร์ ขอชิดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17728 6 2 3 นาย ทักษิณ ชอบสวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 19905 6 2 4 นาย จิรวัฒน์ นาจาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 19906 6 2 5 นาย ชวัลวิทย์ ด้อมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 19907 6 2 6 นาย นราวุฒิ ชินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 19908 6 2 7 นาย วีระยุทธ พรหมจอม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 19909 6 2 8 นาย ศตวรรษ ภูมิกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19910 6 2 9 นาย อานนท์ กิจกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17290 6 2 10 นางสาว กัณณภัทร ชมภูนุช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17303 6 2 11 นางสาว นุชนาฏ ขันคู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17304 6 2 12 นางสาว กัญญารัตน์ นิจจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17306 6 2 13 นางสาว รัตติยากร วงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17346 6 2 14 นางสาว พรสุดา ฉันงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17386 6 2 15 นางสาว กนกวรรณ หยวกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17387 6 2 16 นางสาว กมลชนก วัดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17393 6 2 17 นางสาว ชนิสรา ค้างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17410 6 2 18 นางสาว สุวนันท์ สุธน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17438 6 2 19 นางสาว กานต์มณี กอบัวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17556 6 2 20 นางสาว ลลิตตา ปานจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17694 6 2 21 นางสาว วรรวิชญา มุ่งเจียกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17699 6 2 23 นางสาว จีรนันท์ ผูกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17700 6 2 24 นางสาว พิชญาภา กลมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17748 6 2 25 นางสาว ชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17797 6 2 26 นางสาว จตุพร ศาลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17799 6 2 27 นางสาว ฐิติมา ฐาตุจิรางค์กุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17803 6 2 28 นางสาว ธันยา แนบจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17844 6 2 29 นางสาว กชพร ทวีศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17849 6 2 30 นางสาว ชนิตา จงจิตรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17857 6 2 31 นางสาว พนิดา กิ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17870 6 2 32 นางสาว อาพิมภา โถน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18704 6 2 33 นางสาว รสา นุชกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 19911 6 2 34 นางสาว จิรนันท์ โฮจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 19912 6 2 35 นางสาว ชลธิชา จงเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 19913 6 2 36 นางสาว ชลธิชา ไทยสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19914 6 2 37 นางสาว พัชรินทร์ เป็นซอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19915 6 2 38 นางสาว รดามณี มุกสิพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19916 6 2 39 นางสาว ศศิพิมพ์ ปัญญาอภิธนินท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 19917 6 2 40 นางสาว สมใจ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 19919 6 2 41 นางสาว สุธินี เตยจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 19928 6 2 42 นางสาว สุวนันท์ ปูนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)