21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17994 6 2 1 นาย ตันติกร เจียกงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17997 6 2 2 นาย ภัชราวาส หมื่นสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17998 6 2 3 นาย ภัทรศักดิ์ หมื่นสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18041 6 2 4 นาย ศุภกิจ มีมานะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18051 6 2 5 นาย อัมรินทร์ จงสุขกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18083 6 2 6 นาย เชฏฐพัฒน์ ทองกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18239 6 2 7 นาย ณัฐวุฒิ นาคหนองหาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18546 6 2 8 นาย ปรมัตถ์ สายหล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 19999 6 2 9 นาย พีรพงษ์ ป้องศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 21422 6 2 10 นาย ศักดิ์รินทร์ ขวัญม่วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18002 6 2 11 นางสาว จุฑามาส กล้ากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18004 6 2 12 นางสาว ชมพูนิกข์ พุดทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18014 6 2 13 นางสาว ปาณิสรา แปรงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18021 6 2 14 นางสาว วริสรา มนต์ชาตรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18023 6 2 15 นางสาว วิไลวรรณ เบียดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18026 6 2 16 นางสาว อุบลวรรณ อินทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18102 6 2 17 นางสาว กัญญารัตน์ ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18107 6 2 18 นางสาว ชลธิชา ไชยนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18165 6 2 19 นางสาว พรรัมภา สมานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18166 6 2 20 นางสาว แพรวพรรณรภา ฤทธิ์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18177 6 2 21 นางสาว อังคณา เข็มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18209 6 2 22 นางสาว ณัฐวดี โพธิ์เนียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18220 6 2 23 นางสาว รวินันท์ ใกล้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18226 6 2 24 นางสาว สุรัสวดี ประจำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18309 6 2 25 นางสาว กุลธิดา พรหมเวทวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18422 6 2 26 นางสาว พิมพิณี แก่นโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18521 6 2 27 นางสาว วรนิษฐา จุ้ยทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18572 6 2 28 นางสาว พิมลวรรณ ศรีอภัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 20000 6 2 29 นางสาว จันทิมา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 20001 6 2 30 นางสาว นริศรา ขอแอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 20002 6 2 31 นางสาว สุนันทินี สิงห์นอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 20003 6 2 32 นางสาว บุญสิตา ชากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)