24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17319 6 10 1 นาย ณัฐชัย บัวทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17333 6 10 2 นาย อดิศร คำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17373 6 10 3 นาย เปรมศักดิ์ ภักดีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17414 6 10 4 นาย กิตติพัฒน์ มุ่งขอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17420 6 10 5 นาย ทศพร กำพุดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17423 6 10 6 นาย พงษ์ศทร พงษ์พานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17428 6 10 7 นาย ลัทธพล แปกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17435 6 10 8 นาย อนุสรณ์ หมั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17466 6 10 9 นาย จิระศักดิ์ บัวบานงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17471 6 10 10 นาย ไชยา พิมพา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17473 6 10 11 นาย ธีรภัทร์ พรหมเทพาพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17527 6 10 12 นาย พลพล วรชมพู ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17575 6 10 13 นาย ธนะศักดิ์ นกจั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17579 6 10 14 นาย ปิยวัฒน์ จงย่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17588 6 10 15 นาย อภิเชษฐ์ มณีกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17620 6 10 16 นาย ฐิรพรรษ เชื้อทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17668 6 10 17 นาย กิตติพงษ์ บัวงามดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17676 6 10 18 นาย เนติธร แสงสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17681 6 10 19 นาย วิชยา มุ่งขอบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17682 6 10 20 นาย วิภู เฉยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17733 6 10 21 นาย นำชัย งามจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17780 6 10 22 นาย บุญญฤทธิ์ พรหมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17823 6 10 23 นาย เจนศักดา เพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17826 6 10 24 นาย ณัฐพล ชาญประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17830 6 10 25 นาย ธรรณธร ตุ้มทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19963 6 10 26 นาย ธนพล อาจเสียงรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19964 6 10 27 นาย ธนัญชัย สันกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17350 6 10 28 นางสาว วชิราวรรณ เพ็ชรแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17402 6 10 29 นางสาว วาสนา จันอาภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17411 6 10 30 นางสาว อัจศวรา สวาทกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17412 6 10 31 นางสาว อุดมลักษณ์ จงกลนีย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17437 6 10 32 นางสาว กัลยารัตน์ ยศกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17448 6 10 33 นางสาว ปวันรัตน์ ภักดิ์จอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17540 6 10 34 นางสาว ขนิษฐา ระวังกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17609 6 10 35 นางสาว ลักขณา ภาสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 17855 6 10 36 นางสาว ปนัดดา ประถมเล็ก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19966 6 10 37 นางสาว นันทิวา ลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19967 6 10 38 นางสาว ยุวภัค มูลทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 19968 6 10 39 นางสาว อภิญญา เกาะจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)