25-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18727 6 1 1 นาย กฤษณพล เสือนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 18730 6 1 2 นาย ธนนันท์ ปิ๊บกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18743 6 1 3 นางสาว จริยาพร คงบรรทัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18745 6 1 4 นางสาว ชญาดา เดือนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18748 6 1 5 นางสาว ดวงกมล บุญไทยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18760 6 1 6 นาย จิรวัฒน์ จงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18764 6 1 7 นางสาว เมฑณี พลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18765 6 1 8 นางสาว โกมุฒ น้อยพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18766 6 1 9 นางสาว กนกพรรณ โชควณิชกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18769 6 1 10 นางสาว ณิชกานต์ ขอถือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 18770 6 1 11 นางสาว ดารารัตน์ ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 18771 6 1 12 นางสาว ปฏิมาภรณ์ รุ่มเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18772 6 1 13 นางสาว ปวีณา ขอเหนี่ยวกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18773 6 1 14 นางสาว ปิยะธิดา จวนกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18776 6 1 15 นางสาว มัณฑณา พลอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18778 6 1 16 นางสาว วิภาวณี ศรีสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18779 6 1 17 นางสาว สุกัญญา จิตรกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18808 6 1 18 นางสาว จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18819 6 1 19 นางสาว ปภาดา ชิดรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18848 6 1 20 นาย ศุภวิชญ์ ศรีนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18874 6 1 21 นางสาว พัณณิตา กล้าแข็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18971 6 1 22 นางสาว วชิราภรณ์ เปลื้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 19024 6 1 23 นางสาว อภัยวรรณ อ้นนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 19049 6 1 24 นาย อรรถชัย โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 19125 6 1 25 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์งาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 19159 6 1 26 นางสาว ภัทรินทร์ เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 19163 6 1 27 นางสาว ศศิธร เหลือกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 19196 6 1 28 นางสาว กชกร เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 19265 6 1 29 นางสาว แอนนิสา เอ็มประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21346 6 1 30 นาย ภูริทัต ยารัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 21348 6 1 31 นางสาว กัญญาณัฐ วิจบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 21349 6 1 32 นางสาว ชุติมา มุ่งห้องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21350 6 1 33 นางสาว พนิตพิชา ฟักนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 21351 6 1 34 นางสาว มัลลิกา สร้างกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 21352 6 1 35 นางสาว วิภาพร ซึมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 21353 6 1 36 นางสาว ศศิชา กิจคณะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 22104 6 1 37 นาย ธนานุวัฒน์ เทียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)