21-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17992 6 1 1 นาย เจษฎากรณ์ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17996 6 1 2 นาย ญาณวัฒน์ กองแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 18029 6 1 3 นาย คมกฤษณ์ ชะนะภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 18039 6 1 4 นาย ศิวัช มุ่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 18044 6 1 5 นาย เสกสรรค์ ตามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 18047 6 1 6 นาย หิรัญ เกษรบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 18050 6 1 7 นาย อังคาร สุภาพรหม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 18080 6 1 8 นาย จักรภัทร คำบุตรดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 18086 6 1 9 นาย ชัชวาลย์ มลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 18715 6 1 10 นาย ธิตินันท์ ธีระพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 19994 6 1 11 นาย ชิษณุพงศ์ ถ่ายสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 19995 6 1 12 นาย อิสระพงษ์ เรืองประโดก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 18005 6 1 13 นางสาว ญาราภรณ์ เกตุบท ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 18006 6 1 14 นางสาว ฐิติญา เสริมทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 18009 6 1 15 นางสาว นุชจรินทร์ ชิงเมืองปัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 18010 6 1 16 นางสาว บัณฑิตา แจ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 18013 6 1 17 นางสาว ปวีณ์รัตน์ จงรับกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 18015 6 1 18 นางสาว พิชญธิดา มหาณรงค์ ณ ราชสีมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 18017 6 1 19 นางสาว ภัทราวดี เย็มสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 18054 6 1 20 นางสาว ชุติมา ทองสุขนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 18055 6 1 21 นางสาว ญาณิภา ยารัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 18057 6 1 22 นางสาว ธีระดา มุ่งเขื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 18058 6 1 23 นางสาว นัทกาญ ชุมศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 18061 6 1 24 นางสาว พนิดา ยุวนิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 18062 6 1 25 นางสาว พิชญา บัวบาน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 18064 6 1 26 นางสาว พิมพิศา ปานกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 18065 6 1 27 นางสาว รวิสรา ไม้กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 18067 6 1 28 นางสาว ลักษิกา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 18069 6 1 29 นางสาว วิภาวี กลมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 18070 6 1 30 นางสาว สิริกัญญา โจสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 18071 6 1 31 นางสาว สิริยากร หมั่นการ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 18072 6 1 32 นางสาว สุดารัตน์ พูนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 18073 6 1 33 นางสาว สุทธิชา เชิญกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 18115 6 1 34 นางสาว วิลาวรรณ์ เฉียงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 18517 6 1 35 นางสาว พิยดา พุทธิพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 19996 6 1 36 นางสาว วรรณทนา กันดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 19997 6 1 37 นางสาว รัตนวดี เบ็ญจมาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 19998 6 1 38 นางสาว บัวชมพู แผนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)