24-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17286 6 1 1 นาย ยศกร ปั่นกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 17287 6 1 2 นาย ศิริวัฒน์ สมนึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 17318 6 1 3 นาย ณฐพรพงศ์ สีสังข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 17320 6 1 4 นาย ธนพนธ์ หลงชิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 17367 6 1 5 นาย จิรภัทร์ งานประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 17413 6 1 6 นาย กรวิชญ์ เสริมพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 17522 6 1 7 นาย ธรรมนาถ มุ่งก่อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 17691 6 1 8 นาย เอกพงศ์ พิรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 17785 6 1 9 นาย วิทวัส มาสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 17295 6 1 10 นางสาว ณัฐธยาน์ ศิริทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 17297 6 1 11 นางสาว ธนพร โพธิ์นอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 17298 6 1 12 นางสาว ธิดารัตน์ ด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 17301 6 1 13 นางสาว นัฏภรณ์ ประวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 17302 6 1 14 นางสาว นิศากร ภิญโญภาสวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 17305 6 1 15 นางสาว พีรยา ม่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 17309 6 1 16 นางสาว สุชาดา พรมสอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 17341 6 1 17 นางสาว ชุลีพร โชติกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 17342 6 1 18 นางสาว ฐิติมา ยอดด่านกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 17360 6 1 19 นางสาว อัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 17395 6 1 20 นางสาว นริสรา ฤทธิ์ไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 17400 6 1 21 นางสาว วรรณภา เลากลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 17408 6 1 22 นางสาว สิริวิมล ด่านทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 17444 6 1 23 นางสาว ทวีพร มหาโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 17459 6 1 24 นางสาว สุชาวดี ดีขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 17491 6 1 25 นางสาว ดารารัตน์ ปีกบินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 17506 6 1 26 นางสาว วิภวานี อิ่มดำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 17542 6 1 27 นางสาว เจตสุภา ตัวสง่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 17548 6 1 28 นางสาว นุจรินทร์ สวัสดิ์กลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 17559 6 1 29 นางสาว วิมลสิริ ย่ามกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 17593 6 1 30 นางสาว กัณฐมณี คชารัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 17599 6 1 31 นางสาว นวรัตน์ อ้นนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 17601 6 1 32 นางสาว ปภาวรินท์ สุนารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 17752 6 1 33 นางสาว ธนวรรณ ขอยึดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 17758 6 1 34 นางสาว พิจะวรรณ สุดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 17765 6 1 35 นางสาว ศศิประภา เย็นใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 17767 6 1 36 นางสาว สุพรรณิกา ประเสริฐสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 17804 6 1 37 นางสาว นริสรา นันสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 17814 6 1 38 นางสาว วรพร กิ่งกุ่มกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 17834 6 1 39 นางสาว บุญช่วย หวังสระกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 17846 6 1 40 นางสาว ขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 17852 6 1 41 นางสาว ธัญลักษณ์ เจียกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
42 17854 6 1 42 นางสาว บัณฑิตา จำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
43 18690 6 1 43 นางสาว วันวิสาข์ หวังชินกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
44 19903 6 1 44 นางสาว จริยา ชอบใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
45 19904 6 1 45 นางสาว ศิริกัลยา ปลั่งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)